Miljørådgivning og konsekvensutredning

Der det skal utvikles bør det skje på best mulig måte, med resultater som bidrar til overordnede bærekraftmål. Miljørådgiving kan omfatte risikoanalyser, konsekvensutredninger, og vurderinger tilknyttet hele eller deler av et prosjekt. Konsekvensutredning bidrar til bevaring av  naturmangfold og god helse, innovasjon og bærekraftig infrastruktur, byer og samfunn. BREEAM og CEQUAL sertifiseringer krever økologiske utredninger.

 

Våre tjenester

– Miljørisikoanalyser i plansaker, byggesaker og MTA-planer

– Miljørådgivning i plan- og byggesaker

– Miljørådgivning i MTA-planer, (marksikringsplaner, tiltaksplaner)

– Utreding for sertifisering verdivurdering planlegging og rådgivning. Utarbeide tiltak

– Konsekvensutredning: naturmangfold

– Konsekvensutredning: reindrift

– Konsekvensutredning: klimagassregnskap ved arbeid i myr.

Våre verdier og prinsipper

Våre rådgivere har flere tiårs lang erfaring innen miljørådgivning og konsekvensutredninger. Flere av våre rådgivere er også involvert i forskning og innovasjon. Selskapets ansatte har et tett samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre kompetansemiljøer.

 

Våre tjenester består av

 • Risikoanalyse inkluderer sannsynlighet og konsekvens vurdering.
 • Utarbeidelse av skadereduserende og / avbøtende tiltak
 • Befaringer
 • Utredninger
 • Kartlegge verdier
 • Utarbeide tiltak 
 • Verdivurdering
 • Planlegging
 • Beskrivelse av forventet påvirking
 • Risikoanalyse / sannsynlig konsekvens, inkludert samlet belastning
 • Tiltaksutforming (unngå, avbøte, kompensere)
 • Overvåkning
 • Rapportering
 • Kartlegging av hydrologiske og biologiske forhold
 • Utarbeiding av lagringskapasitet
 • Beskrivelse av tiltak, hvor resultatet blir så nær netto lagring som mulig

Tjenester relatert til

Grønne arealer i urbane miljøer bidrar direkte til fysisk og psykisk helse

 

 

Deling av kunnskap gjennom formidling av konsekvens, tiltak og målsetninger til de som berøres av utviklingsprosjekter,  studenter
og  oppdragsgivere / sammarneidspartnere

 

Utreder og iverksetter forbedrende tiltak, utfører overvåkning av utsatte elver og vassdrag

 

Bidrar til utvikling av vann og vindenergi på økologisk skånsom måte

 

 

Bidrar til å øke behovet for arbeidskraft innenfor økologiske tjenester i urbane og landlige miljøer

 

Innoverer og utvikler tiltak og metoder som skaper økologiske verdier og reduserer klimagassutslipp

 

Fremmer opptak av grønn infrastruktur, økologisk forståelse, samfunnsengasjerende byutvikling grennom økologiske utredninger, bevaring, avbøtende tiltak og nytenking innen infrastruktur, eiendom og byggebransjen.

Bidrar til øking av behov for stedegne arter, skånsomme metoder, gjenbruk av materialer, lokale / kortreiste produkter, unødvendig transport.

 

Bevaring og restaurering av natur, trær, myrområder, karbonbudsjett for myr, utvikler tjenester som kan bidra til raskere opptak av urban restaurering og netto lagring av klimagasser.

Bidrar til å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

 

Beskytter, gjenoppretter og fremmer bærekraftig bruk av økosystemer, bærekraftig skogforvaltning, stanser og reversere landforringelse samt stanser tap av artsmangfold.

 

Fremmer fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, bygger og støtter velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på flere nivåer.

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: