Om oss

Naturrestaurering AS er et team av økologer med landets høyeste utdanning og kompetansenivå innenfor fagfelt som kreves for å drive vellykket restaurering av norsk natur. Vi bistår næringsliv og forvaltning med planlegging, praktisk gjennomføring og overvåkning av naturrestaureringsprosjekter.

Partnere

Dr. Scient. Jonathan E Colman
– Seniorrådgiver, Naturrestaurering AS
– Seniorforsker ved Biologisk inst., UiO
– Førsteamanuensis ved Institutt for Naturforvaltning på NMBU, Ås – Prosjektleder i over 15 år på flere forsknings- og utredningsprosjekterBred erfaring fra forskning, undervisning, konsulentvirksomhet, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med økologiske interaksjoner, beiteutnyttelse og planteøkologi og utbygninger (kraftledninger, vindparker, hyttefelter, veier, militære aktiviteter, turisme, osv.). Alle faser og aspekter av naturrestaurerings prosjekter og i alle landskapsformer og biotyper.

Cand Scient Sindre Eftestøl
– Seniorrådgiver, Naturrestaurering AS
– Forsker Biologisk inst., UiO / Eksterne prosjekterErfaring fra forskning, studieveiledning på bachelor og masternivå, konsulentvirksomhet og rådgivning innenfor kraftindustrien. Har utarbeidet en rekke fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med effekter av forskjellige inngrep i utmark. Har også arbeidet med gjennomføring av tiltak som reduserer konfliktnivået mellom forskjellige næringer.Har god kjennskap til ArcGis, både iforbindelse med forskning, og visualisering av effekter og avbøtende tiltak i forskjellige utbyggingsaker.

 
Dr. Scient. Kjetil Flydal

 

– Seniorrådgiver, Naturrestaurering AS
– Freelance forsker Biologisk inst., UiO / Eksterne prosjekterErfaring fra forskning, undervisning, konsulentvirksomhet, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med viltøkologi og effekter av utbygginger. Også pedagogisk bakgrunn med undervisning i realfag ved videregående skoler. Driver praktisk naturrestaurering i ulike prosjekter, og er bl.a. fast sensor i faget restaureringsøkologi ved NMBU.
 

Trond Lohre

+47 93 04 17 14

trond.lohre@naturrestaurering.no

 

 
Utdannet it-ingeniør fra Norges Høyskole for Informasjonsteknologi og revisorstudiet på BI. Startet sin karriere som systemutvikler, skatte- og økonomirådiver og daglig leder i softwareselskapet daTax Software AS. Ble i 2000 ansatt som administrerende direktør for finansselskapet/returselskapet Eurovironment AS, et selskap som forvalter miljøgebyrer for elektriske og elektroniske produkter. Etablerte i 2001 miljøselskapet Miljøfabrikken og var administrerende direktør for selskapet. Begge selskapene ble solgt til Europas største avfallsselskap, Veolia i 2008. Ble videre direktør for Veolia Miljø Metall AS og senere direktør for forretningsutvikling i Norge for det finske konsernet Kuusakoski. Har i tillegg hatt en rekke styreverv i ulike bransjer.

 

 


Rådgivere

Professor emeritus Leif Ryvarden

+47 22 46 97 31 – 907 30 362
 
Førsteamanunesis ved Biologisk Institutt i 20 år, siden profssor samme sted i 15 år med sykdommer på trær og planter som spesialområde. Har drevet økologiske undersøkeler i de fleste norske naturtyper over 30 år.Har bred felterfaring både i inn- og utland ved feltarbeid i over 70 land og alle Norges fylker. Har publisert over 200 vitenskapelige arbeider i tallrike internasjonale tidskrifter. Har skrevet over 40 bøker, både lærebøker, barnebøker og populærvitneskapelig bøker, enten alene eller som medforfatter om norsk natur fra kyst til fjell, og har mottatt flere priser for formidlingnsarbeid og godt forfatterskap.
 
 

PhD Diress Tsegaye Alemu

+47 34 43 83
Forsker Biologisk inst., UiO og Instituttet for Naturforvaltning, NUMB. Erfaring fra forskning, undervisning, forvaltning, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med tropisk økologi, beiteinteraksjoner, skogplanting og forvaltning av store arealer i semi-arid tropiske landskaper og effekter av menneskelig bruk på primærproduksjon og beitedyr. Har vært ansvarlig for flere forvaltningsprosjekter samt forskning på reetablering av ødelagte beite- og skogsområder til å være fungerende økosystemer igjen.
 
 

 
Ole Tobias Rannestad
 
– Senior miljørådgiver – Økolog, Naturrestaurering AS
Mastergrad i økologi og naturforvaltning fra NMBU i Ås. Mer enn ti års erfaring fra arbeid med varierte økologiske problemstillinger knyttet til utredning, kartlegging og forskning i Norge, Sverige og flere land i Øst-Afrika. Spesialkompetanse på natur-menneske-interaksjoner, viltforvaltning, ornitologi, miljøplanlegging, bevaringsbiologi og restaurering av natur. I tillegg profesjonell erfaring med entomologi og akvatiske økosystemer. Har flere vitenskapelige publikasjoner i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og har skrevet mer enn hundre fagrapporter og populærvitenskapelige artikler.
 

Odin Kirkemoen
+47 952 70 387
 
– Miljørådgiver – Ferskvannsøkolog/fiskebiolog, Naturrestaurering ASMastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og hans spesialkompetanse omfatter fiskeøkologi, fiskebiologi og forvaltning. Kirkemoen har arbeidet med forskningsprosjekter, konsekvensutredninger og kartleggingsprosjekter fra Sørlandet til Finnmark og Lappland. Han har bred erfaring med innsamlings- og kartleggingsmetoder for både marine og ferskvannstilknyttede organismer, hvor blant annet elektrofiske og prøvefiske med garn bør nevnes. Foruten dette har Kirkemoen solid erfaring med telemetriovervåking av fisk. Kirkemoen er naturvant og bruker mye tid på jakt og fiske. Han har arbeidet med forskningsprosjekter og undervisning ved NMBU, sist i kurset “Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk”.
 
 

Jørn Olav Løkken
+47 916 91 029
 

– Doktorgrad i biologi levert april 2020, disputeres høsten 2020.

– Master i naturressursforvaltning fra NTNU.

Planteøkolog med spisskompetanse innen vegetasjonsendringer i fjell og skog som følge av menneskelig påvirkning, særlig endringer i klima og utmarksbruk. Han har bred kompetanse innen økologi og naturforvaltning. Løkken har mye felterfaring fra både vegetasjonsøkologiske studier og NiN-kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Han har god økologisk forståelse for de fleste naturtyper, og spesielt god kunnskap om naturtyper tilknyttet skog og fjell. han har gjennom både jobb og frivillig artskartlegging opparbeidet seg meget god artskunnskap på karplanter, samt noe kunnskap om moser, lav og vedboende sopp.

 
 

Andreas Lium
+47 916 67 856
 
– Økolog

– Mastergrad i restaureringsøkologi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Spesialkompetanse på fiskeøkologi, forvaltning, entomologi, miljøgifter og restaurering av ferskvannssystemer. Lium har arbeidet i felt med elektrofiske, innsamling/analyse av bunndyrprøver, konsekvensutredninger og kartleggingsprosjekter i tilknytning til flere forskjellige aktører. Han er utover dette svært naturvant med en forkjærlighet for Hardangervidda og Nord-Norge, hvor fluestang og fotoapparat alltid er med på tur.

 
 

 
 
Sigurd Klaveness Toverud
+47 932 80 423
– Økolog
– Mastergrad i økologi og naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med spesialområder innen anvendt økologi, økologi og forvaltning av vilt og fisk, limnologi, restaureringsøkologi, entomologi og miljøgifter. Toverud har bred praktisk og teoretisk erfaring fra ulike forskningsprosjekter og kartlegginger knyttet til organismer både på land, i ferskvann og marint, og har en grundig tilnærming til vitenskapelig innsamlingsmetodikk og håndtering av data. Mye tid tilbrakt i naturen i forbindelse med hobbyer som fridykking, kiting, jakt og fluefiske gjør Toverud til en person med stor kapasitet i felt.
 
 

 
Nora Loe Colman
 
 
– Feltassistent Colman har bred erfaring med feltarbeid innen fiskebiologi og viltøkologi, ved siden av naturforvaltningsstudier ved NMBU. Av kartleggingsarbeid har hun jobbet med elektrofiske, prøvefiske, vannprøver samt kartlegging av vill og tam rein samt innsamling av data til forskning på fritidsfiske i Oslofjorden. Colman er glad i natur og friluftsliv, og spesielt klatring. Gjennom Naturrestaurering assisterer Colman feltbiologer og naturforvaltere med spesifikt kartleggingsarbeid.
 


Hanne Haugen
+47 975 72 865

Haugen.Hanne@gmail.com

Mastergrad i natur, helse og miljøvern fra USN (tidligere Høgskolen i Telemark). Har spesialkompetanse på populasjonsøkologi og –genetikk, da særlig landskapseffekter på metapopulasjonsdynamikk hos amfibier (storsalamander). God kjennskap til arealplanprosesser. I tillegg erfaring med artskartlegging, el-fiske og prøvefiske med garn, samt undervisning/formidling. Har også god kjennskap til ArcGIS.
 
 

 
Øystein Haugen
+47 911 50 825

– Feltassistent fisk/ferskvann.Haugen har bred erfaring med feltarbeid innen fiskebiologi og viltøkologi , ved siden av praksis som håndverker. Av kartleggingsarbeid han har jobbet med kan nevnes elektrofiske, prøvegarnfiske, bunndyrundersøkelser, kartlegging av amfibier og kartlegging av indikatorarter i gammelskog. Haugen er mye i skog og mark og har spesiell interesse for skogsfugljakt og sportsfiske etter ørret og røye. Gjennom Naturrestaurering assisterer Haugen feltbiologer og naturforvaltere med spesifikt kartleggingsarbeid.

%d bloggers like this: