Om oss

NaturRestaurering AS jobber med kartlegging og konsekvensutredning innen naturmangfold og reindrift i ulike plansaker. Vi jobber med ivaretakelse av naturverdier og praktisk naturrestaurering i både akvatiske og terrestriske miljøer. Vi jobber med økologisk BREEAM-sertifisering for byggebransjen. Våre medarbeidere er biologer, økologer og naturforvaltere med master- eller doktorgrad og flere tiårs erfaring innen våre fagfelt. Vi tilbyr kvalitet i arbeidet og effektiv gjennomføring av oppdrag for forvaltning og næringsliv, og har stor bredde blant våre oppdragsgivere. Ved samarbeid med andre konsulentselskap jobber vi også med større prosjekter som omfatter flere fagområder.

Partnere

Dr. Scient. Jonathan E Colman
– Seniorrådgiver, NaturRestaurering AS
– Seniorforsker ved Biologisk inst., UiO
– Førsteamanuensis ved Institutt for Naturforvaltning på NMBU, Ås – Prosjektleder i over 15 år på flere forsknings- og utredningsprosjekterBred erfaring fra forskning, undervisning, konsulentvirksomhet, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med økologiske interaksjoner, beiteutnyttelse og planteøkologi og utbygninger (kraftledninger, vindparker, hyttefelter, veier, militære aktiviteter, turisme, osv.). Alle faser og aspekter av naturrestaurerings prosjekter og i alle landskapsformer og biotyper.

Cand Scient Sindre Eftestøl
– Seniorrådgiver, NaturRestaurering AS
– Forsker Biologisk inst., UiO / Eksterne prosjekterErfaring fra forskning, studieveiledning på bachelor og masternivå, konsulentvirksomhet og rådgivning innenfor kraftindustrien. Har utarbeidet en rekke fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med effekter av forskjellige inngrep i utmark. Har også arbeidet med gjennomføring av tiltak som reduserer konfliktnivået mellom forskjellige næringer.Har god kjennskap til ArcGis, både iforbindelse med forskning, og visualisering av effekter og avbøtende tiltak i forskjellige utbyggingsaker.
Sindre Eftestøl CV

 
Dr. Scient. Kjetil Flydal

 

– Seniorrådgiver, NaturRestaurering AS
– Freelance forsker Biologisk inst., UiO / Eksterne prosjekterErfaring fra forskning, undervisning, konsulentvirksomhet, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med viltøkologi og effekter av utbygginger. Også pedagogisk bakgrunn med undervisning i realfag ved videregående skoler. Driver praktisk naturrestaurering i ulike prosjekter, og er bl.a. fast sensor i faget restaureringsøkologi ved NMBU.
 

Daglig leder Trond Lohre

+47 93 04 17 14

trond.lohre@naturrestaurering.no

– Daglig leder, NaturRestaurering AS
Utdannet it-ingeniør fra Norges Høyskole for Informasjonsteknologi og revisorstudiet på BI. Startet sin karriere som systemutvikler, skatte- og økonomirådiver og daglig leder i softwareselskapet daTax Software AS. Ble i 2000 ansatt som administrerende direktør for finansselskapet/returselskapet Eurovironment AS,  Etablerte i 2001 miljøselskapet Miljøfabrikken og var administrerende direktør for selskapet. Begge selskapene ble solgt til Europas største avfallsselskap, Veolia i 2008. Ble videre direktør i Veolia Miljø Metall AS og senere direktør for forretningsutvikling i Norge for det finske konsernet Kuusakoski. Har jobbet med ansvar for økonomi og utvikling for Det norske Skogselskap i 10 år. Stiftet, med partnere, NaturRestaurering AS i 2009  Har i tillegg hatt en rekke styreverv i ulike bransjer.

Rådgivere

Ole Tobias Rannestad
 
– Senior miljørådgiver – Økolog, Naturrestaurering AS
Mastergrad i økologi og naturforvaltning fra NMBU i Ås. Mer enn ti års erfaring fra arbeid med varierte økologiske problemstillinger knyttet til utredning, kartlegging og forskning i Norge, Sverige og flere land i Øst-Afrika. Spesialkompetanse på natur-menneske-interaksjoner, viltforvaltning, ornitologi, miljøplanlegging, bevaringsbiologi og restaurering av natur. I tillegg profesjonell erfaring med entomologi og akvatiske økosystemer. Har flere vitenskapelige publikasjoner i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og har skrevet mer enn hundre fagrapporter og populærvitenskapelige artikler.
 

 
Odin Kirkemoen
+47 952 70 387
 
– Miljørådgiver – Ferskvannsøkolog/fiskebiolog, Naturrestaurering AS.
Mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og hans spesialkompetanse omfatter fiskeøkologi, fiskebiologi og forvaltning. Kirkemoen har arbeidet med forskningsprosjekter, konsekvensutredninger og kartleggingsprosjekter fra Sørlandet til Finnmark og Lappland. Han har bred erfaring med innsamlings- og kartleggingsmetoder for både marine og ferskvannstilknyttede organismer, hvor blant annet elektrofiske og prøvefiske med garn bør nevnes. Foruten dette har Kirkemoen solid erfaring med telemetriovervåking av fisk. Kirkemoen er naturvant og bruker mye tid på jakt og fiske. Han har arbeidet med forskningsprosjekter og undervisning ved NMBU, sist i kurset “Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk”.
 
 

 
PhD Jørn Olav Løkken
+47 916 91 029
 

– Doktorgrad i biologi fra NTNU

– Master i naturressursforvaltning fra NTNU.

Planteøkolog med spisskompetanse innen vegetasjonsendringer i fjell og skog som følge av menneskelig påvirkning, særlig endringer i klima og utmarksbruk. Han har bred kompetanse innen økologi og naturforvaltning. Løkken har mye felterfaring fra både vegetasjonsøkologiske studier og NiN-kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Han har god økologisk forståelse for de fleste naturtyper, og spesielt god kunnskap om naturtyper tilknyttet skog og fjell. han har gjennom både jobb og frivillig artskartlegging opparbeidet seg meget god artskunnskap på karplanter, samt noe kunnskap om moser, lav og vedboende sopp.

 


 
Erlend Tandberg Grindrud

+47 48384917

erlend.grindrud@naturrestaurering.no

– Miljørådgiver – økolog, NaturRestaurering AS.

Mastergrad i økologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Grindrud har forsket på hvordan høyfjellsplanter i Jotunheimen påvirkes av klimaendringer. Han har også arbeidet mye med artsmangfold i skog, med hovedvekt på truede arter innenfor gruppene sopp og lav.

Grindrud kan beskrives som en generalist, med stor interesse for ulike fagfelt i biologien. Dette kommer til uttrykk gjennom lidenskap for jakt, fiske, fugletitting og mer. I tillegg er Grindrud opptatt av praktisk anvendelse av biologisk kunnskap, og han arbeider for tiden blant annet med skjøtsel av slåttenger og restaurering av natur i forbindelse med byggeprosjekter.

 

Sigurd Klaveness Toverud
+47 932 80 423
– Økolog
– Mastergrad i økologi og naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med spesialområder innen anvendt økologi, økologi og forvaltning av vilt og fisk, limnologi, restaureringsøkologi, entomologi og miljøgifter. Toverud har bred praktisk og teoretisk erfaring fra ulike forskningsprosjekter og kartlegginger knyttet til organismer både på land, i ferskvann og marint, og har en grundig tilnærming til vitenskapelig innsamlingsmetodikk og håndtering av data. Mye tid tilbrakt i naturen i forbindelse med hobbyer som fridykking, kiting, jakt og fluefiske gjør Toverud til en person med stor kapasitet i felt.
 

 
Professor emeritus Leif Ryvarden

+47 22 46 97 31 – 907 30 362
 
Førsteamanunesis ved Biologisk Institutt i 20 år, siden profssor samme sted i 15 år med sykdommer på trær og planter som spesialområde. Har drevet økologiske undersøkeler i de fleste norske naturtyper over 30 år.Har bred felterfaring både i inn- og utland ved feltarbeid i over 70 land og alle Norges fylker. Har publisert over 200 vitenskapelige arbeider i tallrike internasjonale tidskrifter. Har skrevet over 40 bøker, både lærebøker, barnebøker og populærvitneskapelig bøker, enten alene eller som medforfatter om norsk natur fra kyst til fjell, og har mottatt flere priser for formidlingnsarbeid og godt forfatterskap.
 
 

PhD Diress Tsegaye Alemu

+47 34 43 83
Forsker Biologisk inst., UiO og Instituttet for Naturforvaltning, NUMB. Erfaring fra forskning, undervisning, forvaltning, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med tropisk økologi, beiteinteraksjoner, skogplanting og forvaltning av store arealer i semi-arid tropiske landskaper og effekter av menneskelig bruk på primærproduksjon og beitedyr. Har vært ansvarlig for flere forvaltningsprosjekter samt forskning på reetablering av ødelagte beite- og skogsområder til å være fungerende økosystemer igjen.
 
 

 
 Nora Loe Colman
 
 
– Feltassistent Colman har bred erfaring med feltarbeid innen fiskebiologi og viltøkologi, ved siden av naturforvaltningsstudier ved NMBU. Av kartleggingsarbeid har hun jobbet med elektrofiske, prøvefiske, vannprøver samt kartlegging av vill og tam rein samt innsamling av data til forskning på fritidsfiske i Oslofjorden. Colman er glad i natur og friluftsliv, og spesielt klatring. Gjennom Naturrestaurering assisterer Colman feltbiologer og naturforvaltere med spesifikt kartleggingsarbeid.

 
 Mikkel Næss
 
 
– Feltassistent Næss  er utdannet ved NMBU, Ås og har bred erfaring med feltarbeid innen fiskebiologi og viltøkologi. Han bidrar spesielt mye i felt med bl.a. sampling ved bruk av el-fiskeapparat, garn og ruser, praktisk skjøtselsarbeid, kartlegging og rådgivning innenfor Breeam-Nor og andre restaureringsprosjekter.
 
 

%d bloggers like this: