Om oss

NaturRestaurering AS jobber med kartlegging og konsekvensutredning innen naturmangfold i ulike plansaker. Vi jobber med ivaretakelse av naturverdier og praktisk naturrestaurering i både akvatiske og terrestriske miljøer. Vi jobber med økologisk BREEAM-sertifisering for byggebransjen. Våre medarbeidere er biologer, økologer og naturforvaltere med master- eller doktorgrad og flere tiårs erfaring innen våre fagfelt. Vi tilbyr kvalitet i arbeidet og effektiv gjennomføring av oppdrag for forvaltning og næringsliv, og har stor bredde blant våre oppdragsgivere. Ved samarbeid med andre konsulentselskap jobber vi også med større prosjekter som omfatter flere fagområder.

Vårt Team


Jonathan Colman
+47 935 90 12 86 –  jonathan.colman@naturrestaurering.no

Jonathan er Dr. Scient fra UiO og var med å grunnlegge NaturRestaurering AS i 2009. I tillegg til å være seniorrådgiver og prosjektleder i selskapet er han Seniorforsker ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo og  Førsteamanuensis ved Institutt for Naturforvaltning på NMBU, Han har over 25 års erfaring som prosjektleder for en rekke forsknings- og utredningsprosjekter og bred erfaring fra forskning, undervisning, konsekvensutredninger og utarbeiding av fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med økologiske interaksjoner, beiteutnyttelse og planteøkologi og utbygninger (kraftledninger, vindparker, hyttefelter, veier, militære aktiviteter, turisme med mer. Han har bred erfaring fra alle faser og aspekter av naturrestaureringsprosjekter i alle landskapsformer og biotyper.

Jonathan Colman CV


Sindre Eftestøl
+47 93 06 95 10 –  sindre.eftestol@naturrestaurering.no

 

Sindre er Cand. Scient fra UiO og var med å grunnlegge NaturRestaurering AS i 2009. I tillegg til å være seniorrådgiver og prosjektleder i selskapet er han forsker ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han ha bred erfaring fra forskning, studieveiledning på bachelor og masternivå, samt konsulentvirksomhet og rådgivning innenfor kraftindustrien. Sindre har utarbeidet en rekke fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med effekter av forskjellige inngrep i utmark. Har også arbeidet med gjennomføring av tiltak som reduserer konfliktnivået mellom forskjellige næringer. Sindre har god kunnskap om ArcGis både iforbindelse med forskning, og visualisering av effekter og avbøtende tiltak i forskjellige utbyggingsaker.

Sindre Eftestøl CV


 
Kjetil Flydal

 

+47 91 30 19 73 – kjetil.flydal@naturrestaurering.no

 

Kjetil er Dr. Scient fra UiO  og var med å grunnlegge NaturRestaurering AS i 2009. I tillegg til å være seniorrådgiver og prosjektleder i selskapet er han freelance forsker ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra forskning, undervisning, konsulentvirksomhet, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med viltøkologi og effekter av utbygginger. Kjetil har også pedagogisk bakgrunn med undervisning i realfag ved videregående skoler. Han driver praktisk naturrestaurering i ulike prosjekter, og er blant annet fast sensor i faget restaureringsøkologi ved NMBU.

Kjetil Flydal CV


 
Ole Tobias Rannestad
+47 45 22 67 97 – ole.tobias.rannestad@naturrestaurering.no 

 

Ole Tobias har mastergrad i økologi og naturforvaltning fra NMBU i Ås. Han er Senior miljørådgiver – Økolog i selskapet. Ole Tobias har mer enn 15 års erfaring fra arbeid med varierte økologiske problemstillinger knyttet til utredning, kartlegging og forskning i Norge, Sverige og flere land i Øst-Afrika. Han har spesialkompetanse på natur-menneske-interaksjoner, viltforvaltning, ornitologi, miljøplanlegging, bevaringsbiologi og restaurering av natur. I tillegg profesjonell erfaring med entomologi og akvatiske økosystemer. Har flere vitenskapelige publikasjoner i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og har skrevet mer enn hundre fagrapporter og populærvitenskapelige artikler.

Ole Tobias Rannestad CV


Odin Kirkemoen

 

+47 952 70 387 – odin.kirkemoen@naturrestaurering.no

Odin har en Mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I selskapet jobber han som Miljørådgiver – Ferskvannsøkolog/fiskebiolog, Odin har spesialkompetanse innen fiskeøkologi, fiskebiologi og forvaltning. Han har arbeidet med forskningsprosjekter, konsekvensutredninger og kartleggingsprosjekter fra Sørlandet til Finnmark og Lappland. Han har bred erfaring med innsamlings- og kartleggingsmetoder for både marine og ferskvannstilknyttede organismer. Odin har lang erfaring med elektrofiske og prøvefiske med garn og ruser. Foruten dette har han solid erfaring med telemetriovervåking av fisk. Odin er svært naturvant og bruker mye tid på jakt og fiske. Han har arbeidet med forskningsprosjekter og undervisning ved NMBU, blant annet kurset “Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk”.

Odin Kirkemoen CV


Jørn Olav Løkken

 

+47 916 91 029 – jorn.lokken@naturrestaurering.no

Jørn Olav har en Doktorgrad i biologi og en mastergrad i naturressursforvaltning fra NTNU, Jørn Olav er Planteøkolog med spisskompetanse innen vegetasjonsendringer i fjell og skog som følge av menneskelig påvirkning, særlig endringer i klima og utmarksbruk. Han har bred kompetanse innen økologi og naturforvaltning. Jørn Olav har mye felterfaring fra både vegetasjonsøkologiske studier og NiN-kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Han har god økologisk forståelse for de fleste naturtyper, og spesielt god kunnskap om naturtyper tilknyttet skog og fjell. Han har gjennom både jobb og frivillig artskartlegging opparbeidet seg meget god artskunnskap på karplanter, samt noe kunnskap om moser, lav og vedboende sopp.

Jørn Olav Løkken CV


Erlend Tandberg Grindrud
+47 48384917 – erlend.grindrud@naturrestaurering.no

Erlend har Mastergrad i økologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og i selskapet jobber han som miljørådgiver. Erlend har forsket på hvordan høyfjellsplanter i Jotunheimen påvirkes av klimaendringer. Han har også arbeidet mye med artsmangfold i skog, med hovedvekt på truede arter innenfor gruppene sopp og lav. Han driver også med NiN kartelgging. Erlend kan beskrives som en generalist, med stor interesse for ulike fagfelt i biologien. Dette kommer til uttrykk gjennom lidenskap for jakt, fiske, fugletitting og mer. I tillegg er Han opptatt av praktisk anvendelse av biologisk kunnskap, og han arbeider blant annet med skjøtsel av slåttenger og restaurering av natur i forbindelse med byggeprosjekter.


Sigurd Klaveness Toverud
+47 932 80 423 – sigurd.toverud@naturrestaurering.no

Sigurd har en Mastergrad i økologi og naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og jobber som miljørådgiver. Hans spesialområder er innen anvendt økologi, økologi og forvaltning av vilt og fisk, limnologi, restaureringsøkologi, entomologi og miljøgifter.Sigurd har bred praktisk og teoretisk erfaring fra ulike forskningsprosjekter og kartlegginger knyttet til organismer både på land, i ferskvann og marint og har en grundig tilnærming til vitenskapelig innsamlingsmetodikk og håndtering av data. Mye tid tilbrakt i naturen i forbindelse med hobbyer som fridykking, kiting, jakt og fluefiske gjør Sigurd til en person med stor kapasitet i felt.

Sigurd Klaveness Toverud CV


Karen Creagh
+47 90 80 90 96 – karenkcreagh@gmail.com

 

Karen har en Doktorgrad  i natur- og miljøforvaltning og en Mastergrad i restaureringsøkologi fra New Zealand. Hun jobber som rådgiver hos NaturRestaurering og som selvstendig konsulent Karen har over ti års erfaring som strategisk seniorrådgiver i kommunen, prosjektleder og selvstendig konsulent i Auckland, New Zealand. Hun har hovedsakelig fokusert på bærekraftig byutvikling, grønn infrastruktur, artsbevaring, ressursforvaltning og konfliktløsning og hun er engasjert i prosjekter som skaper varige løsninger, ivaretar natur-, kultur-, og sosiale verdier. Karen er spesielt interessert i situasjoner hvor det oppstår konflikter mellom interessegrupper relatert til forvaltning eller skjødsel. Øvrige oppdrag for bedrifter har inkludert utvikling av bœrekraftige innkjøpsstrategier, reduksjon av miljø- og klimaavtrykk.

Karen Creagh CV


Trond Lohre
+47 93 04 17 14 – trond.lohre@naturrestaurering.no

 

Trond er it-ingeniør fra Norges Høyskole for Informasjonsteknologi og revisorstudiet på BI. Han var med å grunnlegge NaturRestaurering AS i 2009 og er daglig leder i selskapet. Trond har i over 25 år jobbet som leder og forretningsutvikler. Først i it-bransjen og deretter med finansiering, produsentansvar, gjenvinning, ressursforvaldning og naturforvaltning. Han har også jobbet i over 10 år for Det norske Skogselskap med virksomhetsutvikling, økonomi og flerbruksutfordringer i tilknytning til forvaltning og bruk av natur. I tillegg til en grunnleggende interesse for forvaltning av natur og naturresurser er Trond er opptatt av å bidra til å bygge medarbeidere og relasjoner gode.  Trond Lohre CV 

 

 

Leif Ryvarden
+47 22 46 97 31 – 907 30 362 – leif.ryvarden@bio.uio.no

 

Leif har vært Førsteamanunesis ved Biologisk Institutt ved UiO i 20 år, siden professor samme sted i 15 år med sykdommer på trær og planter som spesialområde. Har drevet økologiske undersøkeler i de fleste norske naturtyper over 30 år. Han har bred felterfaring både i inn- og utland ved feltarbeid i over 70 land og alle Norges fylker. Har publisert over 200 vitenskapelige arbeider i tallrike internasjonale tidskrifter. Leif har skrevet over 40 bøker, både lærebøker, barnebøker og populærvitneskapelig bøker, enten alene eller som medforfatter om norsk natur fra kyst til fjell, og har mottatt flere priser for formidlingnsarbeid og godt forfatterskap.
Leif Ryvarden CV

 

 
 

Diress Tsegaye Alemu
+47 34 43 83 – d.t.alemu@ibv.uio.no

 

Diress har en Doktorgrad  og er Forsker  ved Biologisk inst.itutt ved UiO og Instituttet for Naturforvaltning, NUMB. Han har erfaring fra forskning, undervisning, forvaltning, konsekvensutredninger og utarbeiding av diverse fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med tropisk økologi, beiteinteraksjoner, skogplanting og forvaltning av store arealer i semi-arid tropiske landskaper og effekter av menneskelig bruk på primærproduksjon og beitedyr. Har vært ansvarlig for flere forvaltningsprosjekter samt forskning på reetablering av ødelagte beite- og skogsområder til å være fungerende økosystemer igjen.
Diress Tsegaye CV

 

 
 
 
Nora Loe Colman

 

+47 473 47 458 –  nora.colman@hotmail.com
 
– Feltassistent Colman har bred erfaring med feltarbeid innen fiskebiologi og viltøkologi, ved siden av naturforvaltningsstudier ved NMBU. Av kartleggingsarbeid har hun jobbet med elektrofiske, prøvefiske, vannprøver samt kartlegging av vill og tam rein samt innsamling av data til forskning på fritidsfiske i Oslofjorden. Colman er glad i natur og friluftsliv, og spesielt klatring. Gjennom Naturrestaurering assisterer Colman feltbiologer og naturforvaltere med spesifikt kartleggingsarbeid.

 
 
 
Mikkel Næss

 

+47 974 72 695 –  mikkelnaess@hotmail.com
 
– Feltassistent Næss  er utdannet ved NMBU, Ås og har bred erfaring med feltarbeid innen fiskebiologi og viltøkologi. Han bidrar spesielt mye i felt med bl.a. sampling ved bruk av el-fiskeapparat, garn og ruser, praktisk skjøtselsarbeid, kartlegging og rådgivning innenfor Breeam-Nor og andre restaureringsprosjekter.

 

%d bloggers like this: