Tjenester

Tilrettelegging og optimalisering i vei og utbyggingsprosjekter

Vi gjennomfører befaringer av områder der det planlegges utbygging av veier, vindturbiner, kraftledninger etc, og tilpasser detaljplanene til terreng og naturtyper. Hensynet til økologiske prosesser og funksjoner, til grunneiere og andres lokale interesser, legger grunnlaget for vårt planleggingsarbeid. Vi kan her levere et produkt til videre detaljplanlegging for landskapsarkitekter og ingeniører, eller samarbeide med dem i en løpende prosess.

Restaurering av vassdrag

Vi kartlegger vassdraget i forhold til fisk og invertebrater, og i forhold til inngrep som har vært gjort i vassdraget opp gjennom årene som har vært til skade for økosystemet. Basert på dette legges planer for hvordan vassdraget kan få tilbake sitt biologiske mangfold gjennom å endre strømforhold, kantvegetasjon eller stoppe kilder til forurensning. Les mer om dette her.

Restaurering av landbaserte økosystemer

Vi driver viltkartlegging og vegetasjonskartlegging og kartlegging av den historiske endringen av økosystem gjennom menneskelig påvirkning. Ved en helhetlig tilnærming med fokus på funksjoner, nøkkelarter og viktige prosesser i økosystemet legges planer for hvordan økosystemet kan tilbakeføres til mer naturlig, eller opprinnelig, tilstand.

Revegetering

En viktig del av naturrestaureringen i forbindelse med utbygginger er revegetering av arealer. Vi kartlegger vegetasjonstypene i planområdet og velger egnete naturrestaureringsmetoder basert på dette. Anleggsarbeidere og anleggsgartnere vil få detaljerte beskrivelser eller kursing i hvordan selve revegeteringen bør gjennomføres.

Forskning og overvåkning

Vi tilbyr overvåkning av hvordan utbygginger påvirker naturen/økosystemet. Kompetansen vår på dette er bred, med mange års erfaring fra større og mindre forskningsprosjekter innen fisk- og viltovervåkning og vegetasjonskartlegging. Overvåkning av effektene av gjennomførte avbøtende tiltak og naturrestaureringstiltak er av særlig relevans fordi utbygger og forvaltning ofte vil trenge dokumentasjon på i hvilken grad det er tatt hensyn til naturen.

Vannmiljø

I samarbeid tilbyr Multiconsult og NaturRestaurering kartlegging, tiltaks- og planarbeid i tilknytning til vannmiljø og ferskvannsøkologi. Les mer her.

Konsekvensutredning

Vi tar på oss utredning av fagtema innen naturmiljø og reindrift. Dette er basert på erfaring gjennom mange år med utredning av konsekvenser for utbygging innen energibransjen. Vi har særlig bred erfaring og en etablert effektiv arbeidsmetode for utredning av konsekvenser for vindparker og kraftledninger.

Rådgivning

I planleggingsfasene for nye utbygginger tilbyr vi rådgivning i forhold til avbøtende tiltak knyttet til naturmiljø og reindrift, og naturrestaurering generelt. Vi har inngående kjennskap til de ulike faser fra oppstarten av et prosjekt til konsesjon er gitt, og for anleggs- og driftsfasen. Ved å involvere oss fra start spares kostnader ved at planer som berører natur og miljø justeres og tilpasses tidlig i prosessen, en vil da unngå bruk av tid og ressurser på utbyggingsalternativer som ikke realiseres.

Forelesninger og kurs

Vi tilbyr forelesninger og kurs med innføring i Naturmangfoldloven, Utbygging og reindrift, Revegetering etter inngrep, Restaurering av vann og vassdrag, Begrensing av naturskader ved utbygging, og ellers ønskede tema innen generell økologi og naturrestaurering. Dette er basert på kursansvar og undervisning i de samme emner ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, og på egne erfaringer fra forskning og praktisk arbeid. Vi har bred pedagogisk kompetanse og vil tilpasse forelesninger og kurs etter kundens ønske og deltakernes faglige ståsted.

Undervisning, foredrag, seminarer og workshops

Det er en markant økning i interesse og behov for naturrestaureringsarbeid. I den nye naturmangfoldloven er naturrestaurering inkludert som en viktig vilkår i alle dagens og fremtidige utbygginger. Det er flere som trenger bedre kunnskap om restaureringsøkologi og økologisk restaurering i praksis.

Vi tilbyr foredrag, seminarer og workshops i restaureringsøkologi med basis i egen erfaring fra tilsvarende kursansvar på universitetsnivå, forvaltningsseminarer og egne praktiske naturrestaureringsprosjekter.

Hvordan kan man best ivareta naturen og minimalisere potensielle skader på økosystemer når utbygging berører naturen? Begrensing av skader etter utbygging er en viktig oppgave, og miljøkravene fra oppdragsgivere og myndigheter blir stadig strengere. Kompetanse i restaureringsøkologi (definert som prosessene som bidrar til å istandsette et økosystem som har blitt ødelagt eller degradert) kan bidra til både begrensning av skadeomfang i anleggsperioden og etter avsluttet utbygging på naturens premisser.

Kunnskap om de nødvendige teoriene, erfaringer fra andre prosjekter og opplæring i relevante metoder vil hjelpe miljøet og spare din bedrift tid og penger.

Målgruppe

Landskapsarkitekter, naturforvaltere, grøntanleggsforvaltere, konsulenter og andre som arbeider med utforming av naturmiljø, bevaring og istandsetting av økosystemer (inkl. flora og fauna).

Aktuelle målsetninger for deltakere på kurs og forelesninger

 • Kjenne til viktige prinsipper i fagfeltet restaureringsøkologi
 • Forstå hvordan økologisk restaurering kan implementeres i planlegging og gjennomføring av praktiske tiltak ved nye og eldre naturinngrep
 • Få grunnleggende innsikt i hva slags økologiske forhold som ligger til grunn for en vellykket restaurering
 • Kunne vurdere utbyggingsplaner i et restaureringsøkologisk perspektiv
 • Kunne gi en oversikt over tverrfaglige samarbeid som kreves i en restaureringsprosess
 • Få en innføring i hvordan kravene i naturmangfoldloven kan innfris i utbyggingssaker

Aktuelle Emner/titler på foredrag eller kurs:

 • Hva er økologisk restaurering – en introduksjon til temaet
 • Tverrfaglig tilnærming: praktisk erfaring, økologisk kunnskap og samfunnsforhold
 • Konkrete utbyggingsprosjekter og mulige løsninger
 • Eksempler fra økologisk restaurering av ulike økosystem

Undervisningsopplegg

 • Korte foredrag innen et aktuelt emne.
 • Dagseminar som kombinerer foredrag og praktisk tilnærming i gruppearbeid med case-studier.
 • Kurs som tar for seg naturrestaurering innenfor ulike naturtyper og gir innføring i flere metoder.
 • Work-shops med generell innføring i naturrestaurering og erfaringspredning mellom deltakere.
%d bloggers like this: