Tjenester

Urban økologi, planlegging og rådgivning

Det er økende fokus på tilrettelegging for økologiske tiltak i forbindelse med utvikling av infrastruktur o.l. i urbane og semi-urbane områder. Vi anser det som viktig og oppnåelig å etablere nettverk av økologisk funksjonelle habitater i alle nedbygde områder. Planlegging og utvikling av slike tiltak er noe av det mest meningsfulle vi gjør, og innebærer konkret naturrestaurering med svært tydelige positive virkninger for naturmangfold i områder som hadde mistet nesten all økologisk verdi.

Miljørisikoanalyser

Miljørisikoanalyser i forbindelse med et inngrep eller utbygging har mye til felles med konsekvensutredninger, og beskriver avvik, forstyrrelser eller ulykker som kan medføre negative konsekvenser for ulike typer miljøverdier. Sannsynligheten for mulige uheldige hendelser blir definert og vurdert med konsekvens. Skadereduserende/avbøtende tiltak beskrives. Vi har utarbeidet tallrike risikoanalyser for problemstillinger knyttet til vann og vassdrag, villrein med mer.

MTA-planer, (marksikringsplaner, tiltaksplaner) 

Alle større utbyggingsprosjekter må etter mottatt konsesjon utarbeide en miljø-, transport og anleggsplan (MTA). Denne skal omfatte beskrivelser av praktisk gjennomføring av anleggsarbeidet, etablering av anleggsveier, riggplasser, masselagring og andre ulike typer terrenginngrep. En viktig del av en slik plan er å unngå eller minimere negative effekter på naturverdier og økologiske prosesser innenfor rammene som konsesjonen har definert. Vi planlegger og beskriver konkrete og detaljerte planer for alle deler og faser av utbyggingsprosjekter, og benytter erfaring og kompetanse fra restaureringsøkologi for å finne effektive og langvarige løsninger.

Sakkyndig utredning (rettssaker)

I rettstvister knyttet til utbyggingssaker og forvaltningsrelaterte spørsmål ønsker rettssystemet svært ofte utredninger, analyser og vurderinger fra nøytrale og uavhengige fagpersoner for å belyse en problemstilling. Vi har bidratt med dette i en rekke saker knyttet til villrein og tamreindrift, men også i forbindelse med eksempelvis rødlistede arter, store rovdyr og rovfugl.

Miljørådgivning i plansaker

De aller fleste plansaker i Norge påvirker naturverdier på en eller annen måte. Vi bistår kommuner, fylker og andre planansvarlige med analyser og vurderinger knyttet til planlagte eller mulige utbygginger og bidrar med innspill og planer til konkrete, langsiktige og bærekraftige løsninger for en rekke ulike problemstillinger.

Miljørådgivning i byggesaker

De aller fleste byggesaker medfører påvirkning og modifisering av naturelementer. Mange saker reguleres av lovverk og/eller det er lagt føringer som for å ta hensyn til naturverdier. I de aller fleste saker vil det gjennom plantilpasninger være mulig å unngå, avbøte eller kompensere for påvirkning på naturverdier. Vi befarer, kartlegger og diskuterer muligheter for tiltak som i størst mulig grad vil bevare eksisterende verdier, og i mange tilfeller også kunne foreslå tiltak som kan forbedre den økologiske verdien av byggeområder.

Naturtypekartlegging (NiN)

Natur i Norge (NiN) er et standardisert, vitenskapelig basert system for å beskrive naturtyper og naturvariasjon i Norge. Det er vedtatt at NiN skal utgjøre den fremtidige kjernen i offentlig naturkartlegging, og være tilgjengelig som et nyttig verktøy for samfunnet i forbindelse med forvaltning, næringsutvikling mm. Vi utfører NiN-kartlegging på oppdrag for Miljødirektoratet. Denne kartleggingen gir verdifulle data for forvaltnings- og vernemyndigheter og inngår som offentlig tilgjengelige data i økologisk grunnkart og naturbase. Vi bruker også NiN-data som vurderingsgrunnlag i bl. a. konsekvensutredninger og BREEAM-oppdrag. Vi har i flere år utført NiN-kartlegging av svært ulike habitattyper over store deler av landet, og har flere utredere med den inngående kjennskap til både grunnsystemet fra Artsdatabanken og gjeldene instruks fra Miljødirektoratet. Våre kartleggere har artskunnskapen og felt- og rapporteringsdisiplinen som behøves for å utføre kartlegging og systematisering av data etter gjeldende NiN-veileder.

Artskartlegging av rødlistede og sårbare arter og naturtyper

I forbindelse med utbyggingssaker, planarbeid og skjøtselsarbeid er det i stor grad behov for kunnskap om utbredelsen og mangfoldet av Rødlistede arter, ansvarsarter, prioriterte arter og forvaltningsrelevante arter. Rødlistene for arter og naturtyper revideres jevnlig og legger føringer for hvordan gitte arter og naturtyper skal verdisettes og forvaltes. Vi har inngående kunnskap innen artsbestemmelse og økologiske krav og preferanser for de aller fleste arter på rødlisten, og vil i aktuelle saker kunne gi råd for bevaring, forvaltning og evt. flytting av individer og populasjoner av slike arter.

Bekjempelse av fremmedarter

Antallet arter som anses som en fare for norsk natur er økende, og utbredelsen av mange av disse har vist en eksplosiv utvikling. Svært store deler av Norge, fra hav til høyfjell, har allerede et betydelig innslag av «svartelistede» arter, mens andre områder er faresonen. Listen over arter og hvilken trussel de vurderes å utgjøre oppdateres jevnlig. Det blir i økende grad satt fokus på kartlegging av slike arter. Staten, kommuner, bedrifter, interesseorganisasjoner mm. ønskes i mange sammenhenger at omfanget av uønskede arter kartlegges, og at effektive tiltak beskrives. Vi har i mange år arbeidet med kartlegging og utarbeidelse av planer for dette. Våre konsulenter har god oversikt over fremmede arter og hvilke tiltak som kreves for hver enkelt art. Vi følger ny kunnskap på området, og oppdaterer oss jevnlig på anbefalte tiltak, som vi ofte setter ut praksis. Vi har derfor både teoretisk og praktisk erfaring med tiltak og metoder for fjerning og bekjempelse av fremmede arter. I tillegg har vi lang erfaring med fysisk bekjempelse av fremmedarter på utvalgte steder.

Prøvefiske og akvatisk kartlegging, i innsjø og elv

Akvatiske økosystemer er svært utbredte og viktige i Norge, som grunnlag for primærnæringer, for fritidsbruk, vanntilgang og -kvalitet, for kraftproduksjon m.m. Fisk er en av de viktigste artsgruppene i landet, både økonomisk, sosialt og økologisk, og er indikatorer på vannkvalitet og tilstand i vassdrag. Vi kartlegger og overvåker bestander av fisk og deres byttearter i mange vassdrag i landet, og har utstyr og effektive rutiner for prøvefiske med ulike typer garn, ruser og elfisking. Vi supplerer dette med innhenting av prøver av bunndyr, alger og andre organismer. Innsamlet materiale analyseres i eget laboratorium eller sendes til akkrediterte laboratorium. Basert på datamateriale utarbeides bestandsplaner, tiltak for forbedrete forvaltning.

Viltovervåking og kartlegging (GPS, viltkameraer mm.)

Viltforvaltning er en viktig del av naturforvaltningen, og er svært relevant i forhold til mange typer utbyggings-, forvaltnings- og plansaker. Vilt omfatter strengt tatt større og mindre pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr. Utbygginger, inngrep og forstyrrelser vil kunne påvirke ulike typer vilt. Vi har flere tiårs erfaring med kartlegging, overvåking og vurdering av mange ulike artsgrupper, arter og populasjoner før, under og etter inngrep og forstyrrelser knyttet til utbygging av vind- og vannkraft, veibygging. Mye har vært relatert til store hjortedyr, trekkfugler, rovfugl og ugler, men også salamandere, flaggermus mm. Vi har lang erfaring med variert metodikk, herunder blant annet GPS, møkktelling og Distance-sampling.

Marin kartlegging

Norge har en lang kyst, og kartlegginger av marint biologisk mangfold og økologiske prosesser er svært sentralt i mange saker. Dette både fordi marine forhold ofte er mangelfullt kartlagt, men også fordi økosystemene og artene i mange tilfeller er sensitive, og negativ påvirkning kan spres langt i vannmassene. Flere av våre miljørådgivere har tilknytning og nærhet til Oslofjorden, og vi har i mange år kartlagt og vurdert marine naturverdier her og ellers langs hele kysten nord til Tanamunningen. Vi utfører dykking og snorkling og benytter ulike redskap som blant annet grabb, ruser og dropp-kamera for å kartlegge og verdisette blant annet fisk, hummer, ålegressenger, muslinger mm.

Restaurering av terrestriske og akvatiske økosystemer

Mye natur og naturverdier er i dag ødelagt eller så modifisert at mye av den økologiske funksjonaliteten er borte. Dette er utbredt i f.eks. urbane områder, på myrer og våtmarker, artsrike eng-habitater, elver og bekker mm. Vi har i mange år arbeidet aktivt med å utarbeide planer for og fysisk restaurere og tilbakeføre en rekke ulike naturtyper til en mer opprinnelig og naturlig tilstand. Omfattende prosjekter har blitt utført på tallrike myrer, i en rekke naturreservater, urbane tomter i flere større byer og tettsteder.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU)

Alle våre miljørådgivere har høyere utdanning fra universitet og høyskole, og de fleste har i mange år også arbeidet med forskning og publisering av vitenskapelige data i internasjonale tidsskrifter. Publikasjonene varierer fra tropiske til arktiske økosystemer, og omfatter svært ulike artsgrupper og økologiske problemstillinger (se publikasjonsliste). Flere av våre ansatte har i stillinger på Universitetet i Oslo og på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og er ansvarlige for pågående forskningsprosjekter, veiledning av studenter, sensurering og undervisning. Data og resultater fra egen forskning (særlig reinsdyr og andre store pattedyr, fisk og akvatiske systemer, samt vegetasjonsøkologi og restaureringsøkologi), gir oss inngående kunnskap om disse artsgruppene og generelle økologiske sammenhenger og prosesser. Dette, kombinert med funn i ekstern forskning, benyttes aktivt i arbeidet med alle andre typer oppdrag vi utfører. Vår lange erfaring med forskning og analyse har også gjort oss kildekritiske og i stand til å evaluere ulike typer datamateriale.

Biotopforbedring i vassdrag

Biotopforbedrende tiltak i vassdrag er særlig relevant i områder hvor direkte forstyrrelse og inngrep har ødelagt fysiske forhold for fisk og/eller andre akvatiske arter, men er også aktuelt der forstyrrelser, forurensing o.l. Vi har utarbeidet planer for og fysisk forbedret akvatiske biotoper flere steder i Norge.

Breeam-rådgivning/kartlegging!

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem som belønner utbyggere som prioriterer bærekraft og miljøvennlige løsninger. NaturRestaurering har utarbeidet en rekke økologirapporter for utbyggingsprosjekter som ett ledd i BREEAM-sertifisering. Vårt arbeid omfatter detaljert kartlegging og verdivurdering av utbyggingstomter og tilgrensende arealer, etterfulgt av omfattende beskrivelser av hvordan eksisterende naturverdier kan bevares, samt hvordan nye økologisk verdifulle naturtyper og habitater kan etableres. Dette suppleres med planer for langsiktig skjøtsel av habitatene. Vi følger også opp gjennomføringen av foreslåtte forbedringstiltak gjennom hele utbyggingsprosessen frem til endelig sertifisering.

Skjøtsel av slåttenger, kantsoner til vassdrag, kystlyngheier mm.

Flere artsrike og viktige naturtyper (nyetablerte gjennom restaurering eller naturlig forekommende) krever periodevis eller kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde sin verdi og funksjonalitet. Skjøtsel vil i mange tilfeller fungere som erstatning for naturlige prosesser som ikke lenger eksisterer i samme omfang som tidligere. Beiting av ville dyr og branner  er eksempler på dette. Formålet kan være å forhindre at naturlig suksesjon med påfølgende gjengroing o.l. forringer de naturverdiene man ønsker å bevare eller forbedre. Våre miljørådgivere har inngående kunnskap om tradisjonelle skjøtselsmetoder samt moderne ekvivalenter/tilpasninger .  Vi kjenner også godt til den vitenskapelige litteraturen på området og kan overvåke og styre suksesjonene mot et funksjonelt økosystem/kulturlandskap. Vi har utført og utfører skjøtsel av slåtteenger, kalktørrenger og lignende.

Foredrag, seminarer

Som forskere og universitetsansatte har vi lang erfaring med presentasjon av resultater og vitenskapelige vurderinger på en forståelig måte, både i undervisningssammenheng, veiledning, konferanser og i media. Flere av våre miljørådgivere publiserer populærvitenskapelige artikler innen en rekke ulike økologiske fagfelt. Vi arrangerer og holder også foredrag og seminarer. Våre miljørådgivere bidrar med kursing av bedrifter og entrepenører innen en lang rekke økologiske fagfelt som bekjempelse av fremmedarter, restaureringsmetoder og øvrige miljømessige tiltak, herunder blå/grønne kurs.  I tillegg kan vi blant annet bidra med grunnleggende kursing av maskinførere i viktige naturrestaurerings- og økologiske prinsipper.

Fysisk arbeid i forbindelse med etablering, restaurering og skjøtsel

Mange planer knyttet til naturforvaltning omfatter behov for fysisk arbeid. Dette gjelder blant annet ved etablering av lokaliteter for enkeltarter, nyetablering og skjøtsel av naturtyper, fjerning og bekjempelse av fremmedarter, restaurering av lokaliteter. Typiske eksempler er maskinell eller manuell fjerning av vegetasjon, gjenfylling av grøfter, fjerning av fysiske barrierer, plukking av frø og pluggplanter, luking og kontrollert avbrenning. Vi har miljørådgivere og øvrig personell med nødvendig opplæring og sertifisering for å utføre denne type oppdrag.

Tilrettelegging og optimalisering i vei og utbyggingsprosjekter

Vi gjennomfører befaringer av områder der det planlegges utbygging av veier, vindturbiner, kraftledninger etc, og tilpasser detaljplanene til terreng og naturtyper. Hensynet til økologiske prosesser og funksjoner, til grunneiere og andres lokale interesser, legger grunnlaget for vårt planleggingsarbeid. Vi kan her levere et produkt til videre detaljplanlegging for landskapsarkitekter og ingeniører, eller samarbeide med dem i en løpende prosess.

Restaurering av vassdrag

Vi kartlegger vassdraget i forhold til fisk og invertebrater, og i forhold til inngrep som har vært gjort i vassdraget opp gjennom årene som har vært til skade for økosystemet. Basert på dette legges planer for hvordan vassdraget kan få tilbake sitt biologiske mangfold gjennom å endre strømforhold, kantvegetasjon eller stoppe kilder til forurensning. Les mer om dette her.

Vannmiljø

I samarbeid tilbyr Multiconsult og NaturRestaurering kartlegging, tiltaks- og planarbeid i tilknytning til vannmiljø og ferskvannsøkologi. Les mer her.

Konsekvensutredning – naturmangfold

Offentlig lovverk krever at mulige effekter på naturverdier skal utredes for alle utbyggingssaker av en viss størrelse. Dette innebærer kartlegging, verdivurdering, beskrivelse av forventet påvirkning og vurdering av sannsynlig konsekvens. Vi utfører dette for alle typer utbygginger i alle typer natur og økosystemer, og følger de til enhver tid gjeldende håndbøker og regelverk. En viktig del av våre konsekvensutredninger omfatter også beskrivelser av tiltak for å unngå, avbøte eller kompensere for forventede negative konsekvenser.

Konsekvensutredning – reindrift

Offentlig lovverk krever at effekter på tamrein og tamreindrift skal utredes for alle utbyggingssaker av en viss størrelse innenfor reindriftsområder. I tillegg kommer vurderinger av mange mindre inngrep og forstyrrelse innenfor begrepet samlet belastning. Dette innebærer kartlegging, verdivurdering, beskrivelse av forventet påvirkning og vurdering av sannsynlig konsekvens av ett eller flere inngrep. NaturRestaurering har noen av landets mest erfarne utredere innenfor fagområdet. At flere av våre utredere også forsker på effekter av forstyrrelser på reinsdyr, gir våre utredinger stor grundighet og tyngde.

Klimagassregnskap ved arbeid i myr

En rekke utbyggingssaker medfører direkte inngrep eller indirekte påvirkning på myrer. Dette er spesielt utbredt ved etablering av veier og bebyggelse. Myrer og liknende økosystemer lagrer betydelige mengder karbon, og inngrep, med påfølgende endringer i hydrologiske og biologiske forhold, vil medføre netto utslipp av karbon. Dette vil igjen bidra til global oppvarming. Vi utarbeider klimagassregnskap i ulike typer utbyggingssaker hvor myrer påvirkes, og foreslår avbøtende tiltak for at netto utslipp av karbon skal bli så lite som mulig. Vi kan også i mange tilfeller beskrive kompenserende tiltak som kan bidra til netto lagring av karbon.

Forskning og overvåkning

Vi tilbyr overvåkning av hvordan utbygginger påvirker naturen/økosystemet. Kompetansen vår på dette er bred, med mange års erfaring fra større og mindre forskningsprosjekter innen fisk- og viltovervåkning og vegetasjonskartlegging. Overvåkning av effektene av gjennomførte avbøtende tiltak og naturrestaureringstiltak er av særlig relevans fordi utbygger og forvaltning ofte vil trenge dokumentasjon på i hvilken grad det er tatt hensyn til naturen.

Forelesninger og kurs

Vi tilbyr forelesninger og kurs med innføring i Naturmangfoldloven, Utbygging og reindrift, Revegetering etter inngrep, Restaurering av vann og vassdrag, Begrensing av naturskader ved utbygging, og ellers ønskede tema innen generell økologi og naturrestaurering. Dette er basert på kursansvar og undervisning i de samme emner ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, og på egne erfaringer fra forskning og praktisk arbeid. Vi har bred pedagogisk kompetanse og vil tilpasse forelesninger og kurs etter kundens ønske og deltakernes faglige ståsted.

Undervisning, foredrag, seminarer og workshops

Det er en markant økning i interesse og behov for naturrestaureringsarbeid. I den nye naturmangfoldloven er naturrestaurering inkludert som en viktig vilkår i alle dagens og fremtidige utbygginger. Det er flere som trenger bedre kunnskap om restaureringsøkologi og økologisk restaurering i praksis.

Vi tilbyr foredrag, seminarer og workshops i restaureringsøkologi med basis i egen erfaring fra tilsvarende kursansvar på universitetsnivå, forvaltningsseminarer og egne praktiske naturrestaureringsprosjekter.

Hvordan kan man best ivareta naturen og minimalisere potensielle skader på økosystemer når utbygging berører naturen? Begrensing av skader etter utbygging er en viktig oppgave, og miljøkravene fra oppdragsgivere og myndigheter blir stadig strengere. Kompetanse i restaureringsøkologi (definert som prosessene som bidrar til å istandsette et økosystem som har blitt ødelagt eller degradert) kan bidra til både begrensning av skadeomfang i anleggsperioden og etter avsluttet utbygging på naturens premisser.

Kunnskap om de nødvendige teoriene, erfaringer fra andre prosjekter og opplæring i relevante metoder vil hjelpe miljøet og spare din bedrift tid og penger.

Målgruppe

Landskapsarkitekter, naturforvaltere, grøntanleggsforvaltere, konsulenter og andre som arbeider med utforming av naturmiljø, bevaring og istandsetting av økosystemer (inkl. flora og fauna).

Aktuelle målsetninger for deltakere på kurs og forelesninger

 • Kjenne til viktige prinsipper i fagfeltet restaureringsøkologi
 • Forstå hvordan økologisk restaurering kan implementeres i planlegging og gjennomføring av praktiske tiltak ved nye og eldre naturinngrep
 • Få grunnleggende innsikt i hva slags økologiske forhold som ligger til grunn for en vellykket restaurering
 • Kunne vurdere utbyggingsplaner i et restaureringsøkologisk perspektiv
 • Kunne gi en oversikt over tverrfaglige samarbeid som kreves i en restaureringsprosess
 • Få en innføring i hvordan kravene i naturmangfoldloven kan innfris i utbyggingssaker

Aktuelle Emner/titler på foredrag eller kurs:

 • Hva er økologisk restaurering – en introduksjon til temaet
 • Tverrfaglig tilnærming: praktisk erfaring, økologisk kunnskap og samfunnsforhold
 • Konkrete utbyggingsprosjekter og mulige løsninger
 • Eksempler fra økologisk restaurering av ulike økosystem

Undervisningsopplegg

 • Korte foredrag innen et aktuelt emne.
 • Dagseminar som kombinerer foredrag og praktisk tilnærming i gruppearbeid med case-studier.
 • Kurs som tar for seg naturrestaurering innenfor ulike naturtyper og gir innføring i flere metoder.
 • Work-shops med generell innføring i naturrestaurering og erfaringspredning mellom deltakere.
%d bloggers like this: