Kartlegging av natur

Kartlegging av natur gir verdifull data for forvaltnings- og vernemyndigheter, og inngår som offentlig tilgjengelige data brukt i byggesaker. Kartlegging fører til økt forståelse, forbedret forvaltning av og dermed å ivareta Norges naturmangfold og livet på land og i vann. I tilegg bidrar det indirekte til målene om bærekraftig matproduksjon og byutvikling, helse, rent vann og ren energi.

 

Våre tjenester

Naturtypekartlegging (NiN)
– Artskartlegging av rødlistede og sårbare arter og naturtyper
– Kartlegging i innsjø og elv av akvatiske arter, bestander og habitater
– Kartlegging av marine arter, bestander og habitater
– Kartlegging av fremmedarter, vurdering og utabreide tiltak

Våre verdier og prinsipper

Våre kartleggere har artskunnskapen og felt- og rapporteringsdisiplinen som behøves for å utføre kartlegging og systematisering av data etter gjeldende NiN-veileder.

Våre tjenester består av

Artskunnskap
Kartlegging
Rapportering
Revidering

Tjenester relatert til

Fremmer samspill mellom behovet for matproduksjon og økologisk integritet

 

Grønne arealer i urbane miljøer bidrar direkte til fysisk og psykisk helse

 

 

Utreder og iverksetter forbedrende tiltak, utfører overvåkning av utsatte elver og vassdrag

 

Bidrar til utvikling av vann og vindenergi på økologisk skånsom måte

 

 

Bidrar til å øke behovet for arbeidskraft innenfor økologiske tjenester i urbane og landlige miljøer

 

Innoverer og utvikler tiltak og metoder som skaper økologiske verdier og reduserer klimagassutslipp

 

Fremmer opptak av grønn infrastruktur, økologisk forståelse, samfunnsengasjerende byutvikling grennom økologiske utredninger, bevaring, avbøtende tiltak og nytenking innen infrastruktur, eiendom og byggebransjen.


Bidrar til å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

 

Beskytter, gjenoppretter og fremmer bærekraftig bruk av økosystemer, bærekraftig skogforvaltning, stanser og reversere landforringelse samt stanser tap av artsmangfold.

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: