Kartlegging og bekjempelse av fremmedarter

Antallet arter som anses som en fare for norsk natur er økende, og utbredelsen av mange av disse har vist en eksplosiv utvikling. Svært store deler av Norge, fra hav til høyfjell, har allerede et betydelig innslag av «svartelistede» arter, mens andre områder er faresonen. Listen over arter og hvilken trussel de vurderes å utgjøre oppdateres jevnlig. Det blir i økende grad satt fokus på kartlegging av slike arter. Staten, kommuner, bedrifter, interesseorganisasjoner mm. ønskes i mange sammenhenger at omfanget av uønskede arter kartlegges, og at effektive tiltak beskrives. Vi har i mange år arbeidet med kartlegging og utarbeidelse av planer for dette. Våre konsulenter har god oversikt over fremmede arter og hvilke tiltak som kreves for hver enkelt art. Vi følger ny kunnskap på området, og oppdaterer oss jevnlig på anbefalte tiltak, som vi ofte setter ut praksis. Vi har derfor både teoretisk og praktisk erfaring med tiltak og metoder for fjerning og bekjempelse av fremmede arter. I tillegg har vi lang erfaring med fysisk bekjempelse av fremmedarter på utvalgte steder.

 

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: