Miljørådgivning

Miljørådgivning i plansaker

De aller fleste plansaker i Norge påvirker naturverdier på en eller annen måte. Vi bistår kommuner, fylker og andre planansvarlige med analyser og vurderinger knyttet til planlagte eller mulige utbygginger og bidrar med innspill og planer til konkrete, langsiktige og bærekraftige løsninger for en rekke ulike problemstillinger.

Miljørådgivning i byggesaker

De aller fleste byggesaker medfører påvirkning og modifisering av naturelementer. Mange saker reguleres av lovverk og/eller det er lagt føringer som for å ta hensyn til naturverdier. I de aller fleste saker vil det gjennom plantilpasninger være mulig å unngå, avbøte eller kompensere for påvirkning på naturverdier. Vi befarer, kartlegger og diskuterer muligheter for tiltak som i størst mulig grad vil bevare eksisterende verdier, og i mange tilfeller også kunne foreslå tiltak som kan forbedre den økologiske verdien av byggeområder.

%d bloggers like this: