Naturtypekartlegging (NiN)

  • Naturtypekartlegging (NiN)

Natur i Norge (NiN) er et standardisert, vitenskapelig basert system for å beskrive naturtyper og naturvariasjon i Norge. Det er vedtatt at NiN skal utgjøre den fremtidige kjernen i offentlig naturkartlegging, og være tilgjengelig som et nyttig verktøy for samfunnet i forbindelse med forvaltning, næringsutvikling mm. Vi utfører NiN-kartlegging på oppdrag for Miljødirektoratet.

Denne kartleggingen gir verdifulle data for forvaltnings- og vernemyndigheter og inngår som offentlig tilgjengelige data i økologisk grunnkart og naturbase. Vi bruker også NiN-data som vurderingsgrunnlag i bl. a. konsekvensutredninger og BREEAM-oppdrag. Vi har i flere år utført NiN-kartlegging av svært ulike habitattyper over store deler av landet, og har flere utredere med den inngående kjennskap til både grunnsystemet fra Artsdatabanken og gjeldene instruks fra Miljødirektoratet.

Våre kartleggere har artskunnskapen og felt- og rapporteringsdisiplinen som behøves for å utføre kartlegging og systematisering av data etter gjeldende NiN-veileder.

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: