Marin kartlegging

Norge har en lang kyst, og kartlegginger av marint biologisk mangfold og økologiske prosesser er svært sentralt i mange saker. Dette både fordi marine forhold ofte er mangelfullt kartlagt, men også fordi økosystemene og artene i mange tilfeller er sensitive, og negativ påvirkning kan spres langt i vannmassene. Flere av våre miljørådgivere har tilknytning og nærhet til Oslofjorden, og vi har i mange år kartlagt og vurdert marine naturverdier her og ellers langs hele kysten nord til Tanamunningen. Vi utfører dykking og snorkling og benytter ulike redskap som blant annet grabb, ruser og dropp-kamera for å kartlegge og verdisette blant annet fisk, hummer og ålegressenger.

Referanseprosjekt:

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: