Prosjekter

Forvaltning av elvemusling i Hoenselva og Bingselva
Kunde: Fylkesmannen i Buskerud
Pågår 2018

 


Kartlegging av naturtyper og naturmangfold ved Bjørntvet brudd i Porsgrunn.
Kunde: Norcem-Heidelberg
Pågår 2016-18

 


 

Undersøkelser av tobis (sil) i innseilingen til Leirpollen i Tana, Finnmark.
Kunde: Kystverket (underleverandør for Multiconsult).
Pågår 2018.

 


 

KU-reindrift for hyttebygging m.m. ved Fjellfrøsvatnet, Balsfjord.
Kunde: Grunneier/Norconsult.
Pågår 2018.

 


 

Konsekvensutredning reindrift- kommuneplanens arealdel, Røros.
Kunde: Røros kommune
Pågår 2018

 


 

Innspill til økologiske tiltak i forbindelse med utbygging av Oksenøya senter, område 9.7, Fornebu.
Kunde: HENT.
Pågår 2018.

 


 

Vannmiljøundersøkelser i forbindelse med konsekvensutredning for Lappland kraftverk.
Kunde: Multiconsult (hovedkonsulent i oppdrag for Musken senter). Pågår 2017-2018.

 


 

Konsekvensutredning reindrift for Lappland kraftverk.
Kunde: Multiconsult (hovedkonsulent i oppdrag for Musken senter).
Pågår 2017-2018.

 


Restaurering av kalktørrenger på Lilleaker.
Kunde: Hent / Mustad Eiendom
Pågår 2017-2019

 


Konsekvensvurdering naturmangfold for nye Haraldrud gjenbruksstasjon, Oslo.
Kunde: Oslo kommune
Pågår 2018

 


Analyse av GPS-data for rein ifm. veiarbeid på E6 i Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda.
Kunde: Statens vegvesen.
Pågår 2018.

 


 

Restaureringsplan for kalkbrudd i Kjøpsvik.
Kunde: Norcem.
Pågår 2018.

 

 


Fiskeribiologiske undersøkelser i Gyrinos og Flævatn i Ål og Hemsedal kommune.
Kunde: E-CO Energi.
Pågår 2018.

 


Fiskeundersøkelser i Neselva i Asker kommune.
Kunde: Civitas og Asker Elveforum.
Pågår 2018.

 


Kartlegging, fisk. og elvemuslingsundersøkelser og mer på over 30 lokaliteter, ny E39.
Kunde: Nye Veier, underleverandør for Multiconsult.
Pågår 2018.

 


Kartlegging av naturmangfold i utmunningen av Lysakerelven i forbindelse med fjernvarmeanlegg.
Kunde: Mustad Eiendom.
Pågår 2018.

 


Breeam-sertifisering av Vollebekk barnehage, Oslo.
Kunde: HENT.
Pågår 2018.

 

 


Kartlegging av elvemusling og ørret-gytehabitat i forbindelse med ny bru over Frøylandsåna på fv. 505.
Kunde: Statens vegvesen (underleverandør for Asplan Viak).
Pågår 2018.

 


 

Vurderinger av naturverdier rundt mulig nytt servicebygg på Huk, Oslo.
Kunde: Pir 2.
Pågår 2018.

 


Breeam-sertifisering av Dronning Mauds gt 10, Oslo.
Kunde: HENT.
Pågår siden 2018.

 


Breeam-sertifisering av Sluppenveien 19, Trondheim.
Kunde: Veidekke.
Pågår 2018.

 


Breeam-sertifisering av Nycoveien 2, Storo, Oslo.
Kunde: Veidekke.
Pågår 2018.

 


Breeam-sertifisering av Storetveitvegen 98, Bergen.
Kunde: Veidekke.
Pågår 2018.

 


 

Breeam-sertifisering av Kirkeveien 1, Ski.
Kunde: Kirkeveien 1 AS.
Pågår 2018.

 

 


Breeam-sertifisering av Tåsenhjemmet, Oslo.
Kunde: HENT.
Pågår 2018.

 


 

Konsekvenser för kungsörn, järv, björn och lodjur – Projekt Örndalen.
Kunde: Miljötjänst Nord, Sverige.
Ferdigstilt 2018.

 


Miljøovervåking (GPS og direkte observasjon) for rein ved bygging av 420 kV-ledning i Troms.
Kunde: Statnett.
Utføres 2016-2020.

 


Skjøtselsplan langs Lysakerelva på Mustads eiendom, Oslo.
Kunde: Mustad Eiendom.
Pågår 2017-18.

 


KU-reindrift, Lierne.
Kunde: Lierne kommune.
Pågår 2018.

 


Villreinfaglig vurdering av utvidelse av alpinområde ved Fidjeland i Sirdal.
Kunde: Sirdal kommune.
Ferdigstilt 2018.

 


Breeam-sertifisering av Lilleakerveien 4, Oslo.
Kunde: Mustad eiendom.
Ferdig 2017.

 


 

Kartlegging og vurdering av naturmangfold ved Askehaug, Ås.
Kunde: Bee AS.
Ferdig 2017.

 


 

Sakkyndig vurderinger av Møllebekken i forhold til sjøørret-habitat og hogst i kantsonen.
Kunde: Elden DA.
Ferdigstilt 2017.

 

 


Arboristfaglig vurdering til anleggsfase for Turvei D2, Oslo kommune.
Kunde: Oslo kommune.
Ferdigstilt 2017.

 


Konsekvenser for tamrein og tamreindrift ved bygging av fritidsboliger ved Veresvatnet i Verdal kommune.
Kunde: Værdalsbruket.
Ferdigstilt 2017.


Vurdering av sumvirkninger tema naturmangfold, for ny 420 kV-ledning og to vindparker i Sandnes kommune.
Kunde: Multiconsult (som hovedkonsulent for Statnett).
Ferdigstilt 2017.


Viltutredning til KU for ny veiforbindelse Tønsberg-Nøtterøy.
Kunde: Asplan Viak (hovedkonsulent i oppdrag for SVV).
Ferdistilt 2017.

 


Vurdering av vilttrekk og mulig faunapassasje ved Kokkersvoll ved ny E18 Rugtvedt-Langangen (Reguleringsplan).
Kunde: Rambøll (som hovedkonsulent for Nye Veier).
Ferdigstilt 2017.


Sakkyndig utredning for virkninger av vindkraft på reindrift til rettsprosess for vindkraftutvikling på Fosen-halvøya.
Kunde: Statkraft.
Ferdigstilt 2017.

 


Konsekvensvurdering naturmangfold for nettilknytning Dønnefjord Vindpark, Sørøya.
Kunde: Vindkraft Nord.
Ferdigstilt 2017.


Konsekvensvurdering naturmangfold for nettilknytning Dønnefjord Vindpark, Sørøya.
Kunde: Vindkraft Nord.
Ferdigstilt 2017.

 


Konsekvensvurdering reindrift for nettilknytning Dønnesfjord Vindpark, Sørøya.
Kunde: Vindkraft Nord.
Ferdigstilt 2017.

 


Sakkyndig utredning av Fjällberg vindpark og virkninger på reindriften.
Kunde: Nordisk vindkraft.
Ferdigstilt 2017.

 


Sakkyndig utredning av av Björnberget vindpark og virkninger på reindriften.
Kunde: Nordisk vindkraft.
Ferdigstilt 2017.

 


Reindrift: Vurderinger av Værdalsbrukets ønske om ekstra skuterkjøring til Lakavassbu i Skjækerfjella.
Kunde: Værdalsbruket.
Ferdigstilt 2017.

 


Undersøkelse av naturmangfold ved Sporveiens vedlikeholdsbase på Holtet.
Kunde: Vianova AS.
Ferdigstilt 2017.

 


Konsekvensvurdering for trekkvei elg til områdeplan Kolstad / Klommestein skog, Frogn.
Kunde: Block Watne.
Ferdigstilt 2017.

 


Kartlegging av svartelistede planter ved bygging av E18, Bamble.
Kunde: Nye Veier / Hæhre.
Ferdigstilt 2017.

 


Kartlegging og vurdering av avbøtende tiltak for Ilsandbier ved bygging av E18 Rugtvedt – Dørdal.
Kunde: Nye Veier / Hæhre.
Ferdigstilt 2017.

 


KU naturmangfold og KU reindrift for Davvi/Borealis vindkraftverk i Finnmark.
Kunde: Grenselandet AS (underkonsulent for Multiconsult).
Pågår 2018.

 


Restaurering av våtmarker på Røstlandet.
Kunde: Fylkesmannen i Nordland.
Pågår 2017.

 

 


Undersøkelser av storørretstammen fra Bandak: fiskeundersøkelser ovenfor vandringshinder i Daleåi og Tokkeåi.
Kunde: Tokke-Vinje Vannområde (underleverandør for Multiconsult).
Ferdigstilt 2017.

 


Fisk- og bunndyrundersøkelser i forbindelse med Høgedal avfallsdeponi.
Kunde: Arendal kommune (underleverandør for Multiconsult).
Ferdigstilt 2017.

 

 


Breeam-sertifisering av Fresnerveien 3A.
Kunde: Veidekke.
Pågår 2017.

 

 

 


Elvemuslingkartlegging i Hylsåna, Suldal samt analyser av glochidier på fiskegjeller.
Kunde: Statnett.
Ferdigstilt 2017.

 

 

 

 


Revegetering til Breeam-sertifisert byggeprosjekt på Stovner, Oslo. Tilrettelegging av vill slotteeng.
Kunde: Veidekke.
Pågår 2017.

 

 


Ny E39 Vigeland – Lyngdal Vest.
Konsekvensvurderinger for fisk og vilt.
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2016.
….


….
Ny E39 Lyngdal Vest – Ålgård.
Verdivurderinger for fisk og vilt.
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2016.
…….
….
….

….

Breeam-sertifisering av  Harbitzalléen 2, Skøyen, Oslo.
Kunde: Møller Eiendom og Grindaker AS.
Ferdigstilt 2016.

…….
….
….

….

Breeam-sertifisering av CC Drammen.
Kunde: WK Entreprenør AS.
Ferdigstilt 2016.

 

 

 


Analyser av Gyrodactylus salaris på lakseunger fra Drammenselva.
Kunde: Fylkesmannen i Buskerud.
Ferdigstilt 2016.

 

 


 

Analyser av Gyrodactylus salaris på lakseunger fra Lierelva.
Kunde: Lierelvas Fiskerforening.
Ferdigstilt 2016.

 

 


Konsekvensutredning for Sandvikselva elvepromenade: Fagtema fisk og bunndyr.
Kunde: Bærum kommune.
Ferdigstilt 2016.

 

 


Vurdering av naturmangfold ved Bestumkilen kyststi.
Kunde: Oslo kommune (underleverandør for Grindaker landskapsarkitekter).
Ferdigstilt 2016.

 

 


Vurderinger av virkninger av jakt på fuglelivet i naturtypelokaliteten Slorene.
Kunde: Oppegård kommune.
Ferdigstilt 2016.

 

 


Konsekvensuredning naturmangfold for 420 kV-kraftledning Sandnes/Gjesdal/Time Konsept 3-utredningen, og utredning for Seldalsheia-Stokkeland
Kunde: Statnett (underleverandør for Multiconsult).
Ferdigstilt 2016.

 

 


Kartlegging og vurdering av naturmangfold i Seterdammen, Oslo kommune.
Kunde: Oslo kommune (underleverandør for Grindaker landskapsarkitekter).
Ferdigstilt 2016.

 


Områderegulering, Brandbu sentrum: Konsekvensvurderinger for naturmangfold og landbruk.
Kunde: Gran kommune (underleverandør for Pir II).
Ferdigstilt 2016.

 

 


ERTMS Nasjonal Implementering: Kartlegging av ytre miljø langs Nordlandsbanen – Biologisk mangfold.
Kunde: Jernbaneverket.
Ferdigstilt 2016.

 

 


Robustiserende tiltak ved jernbanestasjoner i Oslo-området – Kartlegging av Biologisk mangfold.
Kunde: Jernbaneverket.
Ferdigstilt 2016.

 

 


Vurdering og planlegging av konkrete restaureringstiltak for å forbedre hydrologiske forhold og biologiske verdier i to naturreservater i Nordland.
Kunde: Fylkesmannen i Nordland.
Ferdigstilt 2016.

 

 


Konsekvensutredning og utarbeidelse av skjøtselsplan for biologisk mangfold ved boligprosjekt, Nedre Bleiker, Asker.
Kunde: Skanska.
Ferdigstilt 2016.

 

 


Kantsoneplaner for to elvestrekninger i Eidsberg og Rakkestad kommuner.
Kunde: Vannområdet Glomma Sør.
Ferdigstilt 2016.

 

 


E134, E18, Rv36 – Tiltak for fiskevandringshindre (og faunapassasjer).
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2016.

Villreinutredning til revisjon av konsesjonsvilkår for Tokke-Vinje.
Kunde: Statkraft.
Ferdigstilt 2015.

 

 


Vurdering av steinmolo som hummerhabitat i Haugesund.
Kunde: Karmsund havnevesen.
Ferdigstilt 2015.

 

 

 


Villreinutredning til fornyet konsesjon for Fortun-Grandfaste (2 uker).
Kunde: Hydro.
Ferdigstilt 2015.

 


 

Konsekvensvurdering for vilt ved reguleringsplan for Fokserød, Sandefjord.
Kunde: Veidekke.
Ferdigstilt 2015.

 

 


Restaureringsplan for etablering av åpne vannspeil og andre tiltak i Hammervatnet naturreservat, Levanger.
Kunde: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Ferdigstilt 2015.

 

 


Restaureringsplaner for fem verneområder preget av gjengroing og tap av artsmangfold i Vest-Agder.
Kunde: Fylkesmannen i Vest-Agder.
Ferdigstilt 2015.

 

 


Hydrologiske, biologiske og tekniske vurderinger for restaurering av 12 myrer i Norge.
Kunde: Miljødirektoratet.
Ferdigstilt 2015.
….

Reindriftsfaglig utredning av konsekvenser for reindriften i Rans sameby og Ubmeje tjeälddie av vindkraftutbygging ved Sandselehöjderna i Sverige.
Kunde: Miljötjänst Nord AB.
Ferdigstilt 2015.

Breeam-Nor: økologiske vurderinger i forbindelse med utbygging av Stovner Senter.
Kunde: Veidekke.
Ferdigstilt 2015.

Breeam-Nor: økologiske vurderinger i forbindelse med utbygging av Jernbanetomta i 2014. Lillestrøm – nye vurderinger i forhold til «Riggtomta», Nesgata 6.
Kunde: Veidekke.
Ferdigstilt 2015.

Ytre ring i Kristiansand: vurderinger av lokaliteter av verdi for fisk – Øygardsvatnet, Fossvatnet og Mjåvatnet.
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2015.

Kartlegging av naturtyper og rødlistede arter ved NorCem sitt dagbrudd i Kjøpsvik, Nordland.
Kunde: Heidelberg Cement.
Ferdigstilt 2015.

Konsekvensvurderinger for villrein og tamrein ved revidering av reguleringskonsesjon Fortun-Granfaste.
Kunde: Norsk Hydro / Multiconsult.
Ferdigstilt 2015.

Planarbeid/naturmiljøvurdering for fyllittuttak i Tromsdalen, Verdal.
Kunde: Heidelberg Cement.
Ferdigstilt 2015.

Konsekvenser av Stokkfjellet vindkraftverk for Reinbeitedistrikt 2 (Riast/Hylling) i Sør-Trøndelag. Revurderinger basert på tilleggsopplysninger og oppdatert kunnskapsstatus.
Kunde: TrønderEnergi Kraft AS.
Ferdigstilt 2015.

Utbygging av vannkraftverk i Stordalselva i Storfjord kommune, Troms. Vurdering av konsekvenser for reindriften.
Kunde: Statskog.
Ferdigstilt 2015.

Ytre ring Kristiansand, vurdering av enkeltlokaliteter med verdi for fisk og hjortevilt høsten 2014.
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2015.

Områderegulering Kolstad – vurdering av konsekvens på vilttrekk.
Kunde: Asplan Viak.
Ferdigstilt 2015.

E18 Akland-Songe, viltvurdering faunapassasjer.
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2015.

Naturmiljøkartlegging for E39 Vollebekk-Lindelia-Livold- Silingsrapport 1.6.2013 fase 1.
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2015.

Planarbeid for nye E39 i Vest-Agder. Kartlegging av fisk- og viltverdier. Underkonsulent for Asplan Viak.
Kunde: SVV region sør.
Ferdigstilt 2015.

Planlegging av vilttiltak ved E18 i Risør/Tvedestrand. Underkonsulent for Asplan Viak.
Kunde: SVV region sør.
Ferdigstilt 2015.

Innspill til konsekvensutredning reindrift for Hyllfjellet, Sognavola og Markvola vindkraftverk – revurderinger basert på oppdatert kunnskapsstatus.
Kunde: E-ON Wind Norway.
Ferdigstilt 2014.

Innspill til konsekvensutredning reindrift for Kopperaa vindkraftverk – revurderinger basert på oppdatert kunnskapsstatus.
Kunde: E-ON Vind Sverige AB.
Ferdigstilt 2014.

Konsekvensutredning for villrein ved Hovatn vindkraftverk.
Kunde: Nordisk Vindkraft.
Ferdigstilt 2014.

Konsekvensutredning for villrein ved Buheii vindkraftverk.
Kunde: Nordisk Vindkraft.
Ferdigstilt 2014.

Vurdering av konsekvenser for reindriftsnæringen ved bygging av gamme og naust ved Langvatn og fjellbu ved Kilvatn i Tysfjord.
Kunde: Hellandsberget grunneierlag.
Ferdigstilt 2014.

Etterundersøkelse/tilstandsrapportering i Reina (småkraftverk).
Kunde: Norsk Grønnkraft.
Ferdigstilt 2014.

Fiskeundersøkelser i Krøderen for vassdragsregulant.
Kunde: E-Co-energi.
Ferdigstilt 2014.

Forundersøkelser og utredning av økologiske konsekvenser ved fjerning av sørv med rotenon i Størdalstjenn.
Kunde: Tvedestrand kommune.
Ferdigstilt 2014.

Konsekvenser av boligutbygging i Homans vei 39 på salamanderbestanden i Flyinndammen.
Kunde: M2Management.
Ferdigstilt 2014.

Plassering av hytte på tomt GBnr.41/289 på Brønnøya – vurderinger i forhold til hensynssone for bevaring av skog og biologisk mangfold.
Ferdigstilt 2014.

Konsekvensvurderinger fisk og vilt for ny E18 Langangen-Rugtvedt.
Kunde: Statens vegvesen/Asplan Viak/Asplan Viak.
Ferdigstilt 2014.

Kommentarer til Fylkesmannen i Troms sine innsigelser vedr. omsøkt golfanlegg ved Vikevatn i Harstad kommune.
Ferdigstilt 2014.

Før- og etterundersøkelser av naturtilstanden i planområdet for Lista Vindpark. Registrering av naturtilstand for terrestrisk og akvatisk flora og fauna innenfor plan- og influensområdet for Lista Vindpark.
Kunde: Fred Olsen Renewables.
Ferdigstilt 2014.

Etterundersøkelser av rovfugltrekket ved Lista Vindpark. Arbeidet er en del av konsesjonsvilkårene som er satt for Lista Vindpark.
Kunde: Fred Olsen Renewables.
Ferdigstilt 2013.

 

 


Konsekvensutredning reindrift for Sjonfjellet vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift. Befaring med kartlegging og vurdering av konsekvenser for reindriften i området.
Kunde: Nord Norsk Vindkraft.
Ferdigstilt 2013.

 


Restaurering av Bognelv – Finnmark. Restaurering av elv innerst i Langfjordbotn, samt etterundersøkelser i forhold til om tiltaket er vellykket.
Kunde: LJFF og NVE.
Ferdigstilt 2013.

 


Restaurering av Gaustadbekken i Oslo. Rådgivningstjenester i forhold til gjenskaping av naturkvaliteter for en elvestrekning i et urbant miljø.
Kunde: CIENS, NIVA, UIO, UMB og NINA.
Ferdigstilt 2013.

 


Kartlegging av fisk og hensynskrevende evertebrater i utvalgte dammer i Asker og Røyken. Undersøkelsene er et grunnlag for planlegging av tiltak for bekjempelse av den fremmede arten rødgjellet solabbor ved disse lokalitetene.
Kunde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ferdigstilt 2013.

Reingjerder i naturen – problemer og løsninger. Kartlegging og prosjektutvikling.
Kunde: Eget prosjekt, støttet av Troms fylkeskommune.
Ferdigstilt 2013.

Botanisk kartlegging ved RV23, Frogn kommune.
Kunde: Multiconsult.
Ferdigstilt 2013.

Plan for etablering av grønt tak (tørrbakkeeng) ved byggeprosjekt Fornebu S.
Kunde: Skanska.
Ferdigstilt 2013.

Fiskeundersøkelser ved kraftprosjekt i Surnadal.
Kunde: Multiconsult.
Ferdigstilt 2013.

Tilleggsutredning angående konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landbruk og landskap av 18-hulls golfanlegg ved Vikevatnet i Harstad.
Kunde: Hinnøy Golfklubb.
Ferdigstilt 2013.

Lake Tana, Etiopia, prosjektutvikling for skogrestaurering.
Kunde: Det norske Skogselskap.
Ferdigstilt 2013.

Vurdering av konsekvenser for reindrift i forbindelse med småkraftutbygging i Tosbotn.
Kunde: Norconsult.
Ferdigstilt 2013.

 


Redusert utbygging Sjonfjellet vindkraftverk- Fagtema reindrift.
Kunde: Nord Norsk Vindkraft.
Ferdigstilt 2013.

 


Konsekvensutredning reindrift for 132 kV kraftledning fra Risøyhamn til Sortlandssund.
Kunde: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi.
Ferdigstilt 2013.


Sakkyndig vurdering til klageprosess for konsesjon til Sørfjord vindpark.
Kunde: Nordkraft Vind.
Ferdigstilt 2013.

 


Sakkyndig vurdering til planarbeid for Holt Park i Frogn kommune.
Kunde: Asplan Viak / Holt Park Utvikling AS.
Ferdigstilt 2013.

 


Før-undersøkelser av rovfuglaktivitet ved Hamnefjellet
Kunde: Finnmark kraft.
Ferdigstilt 2013.

 


Konsekvensutredning reindrift for Hinnøy golfbane. Befaring med kartlegging og vurdering av konsekvenser for reindriften i området.
Kunde: Hinnøy golfklubb.
Ferdigstilt 2013.


Nye vurderinger for fagtema reindrift for Tyven vindkraftverk. Samtaler med reinbeitedistriktet og oppdaterte vurderinger av konsekvenser for reindriften i området.
Kunde: Statkraft.
Pågår 2012.


Tilleggsutredninger til Hemsil 1 revisjonen. Konsekvensvurdering for villrein, minstevannføringsvurderinger i Lauvdøla og Dyrja, og vurdering av fiskebestand og effekten av issprengning i Grøndøla.
Kunde: E-CO Energi AS (Underleverandør for Multiconsult på ferskvannsdelen). Pågår 2012.


Konsekvensvurdering villrein for småkraftutbygging i Glutra og Saufonn. Kartlegging og vurdering av konsekvenser for villreinen i området.
Kunde: Multiconsult. Ferdigstilt 2012.


Kartlegging og statusrapportering for naturmiljø, reindrift og friluftsliv i planområdet for Grenselandet vindpark
Kunde: Vindkraft Nord.
Ferdigstilt 2012.

 


Utbyggingsprosjektet Kjørbo, Sandvika. Kartleggingsarbeid av flora i forbindelse med BREEM sertifisering.
Kunde: Multiconsult.
Ferdigstilt 2012.


Forundersøkelser av status for rødlistede rovdyr og fugl ved Kopperå vindkraftverk i Meråker kommune.
Kunde: E.ON.
Ferdigstilt 2012.

 


Konsekvensutredning for villrein for Frøystul hyttefelt.
Kunde: Bodin Eiendom A/S.
Ferdigstilt 2012.

 


Vurdering av Hubro i forbindelse med hytteutbygging i Kvinesdal.
Kunde: Seaside Living Eiendom AS.
Ferdigstilt 2012.

 


Rådgivende tjenester i forbindelse med praktisk gjennomføring av anleggsarbeid og implementering av naturrestaureringsplanen for Lista Vindpark.
Kunde: Fred Olsen Renewables.
Ferdigstilt 2012.


Foredragsserie: Vann som økosystem. Tema: de utfordringene en møter ved naturrestaurering i vannsystemer i forbindelse med de nye vannforskriftene.
Kunde: Sabima.
Ferdigstilt 2011.

 

 


Miljørapport til konsesjonssøknad for Andfiskvatn kraftverk. Konsekvensutredning for fagtema naturmiljø, INON, reindrift, friluftsliv, kulturminner og landskap.
Kunde: Statkraft.
Ferdigstilt 2011.


Konsekvensutredning naturmiljø for nytt hotell ved Bislingen fjellstue i Nordmarka.
Kunde: Multiconsult.
Ferdigstilt 2011.

 


Rådgivende tjenester knyttet til naturmiljøhensyn ved veibygging i Andmyran vindpark inkl. veikryssing av elvestrekning med anadrom laksefisk.
Kunde: Vindkraft Nord.
Ferdigstilt 2011.


Tilleggsutredning reindrift for 420 kV ledning Balsfjord – Hammerfest. Tilleggsutredninger for fagtema reindrift.
Kunde: ASK rådgivning/Statnett.
Ferdigstilt 2011.

 


Kartlegging av villreinens bruk av områdene rundt Hovatn, Setesdal Austhei, og en kort vurdering av Hovatn vindparks potensielle påvirkning på reinens bruk av det berørte området. Kunde: Hybridtech. Ferdigstilt 2011.


Reguleringsplan Campus UMB– konsekvensutredning naturmiljø. Fusjon av UMB (Nå NMBU) og Norges veterinærhøyskole.
Kunde: Multiconsult.
Ferdigstilt 2011.


Sumvirkninger for 420 kV ledning Storheia – Trollheimen og annen infrastruktur på Fosen. Konsekvensutredning for fagtema reindrift.
Kunde: ASK rådgivning/Statnett.
Ferdigstilt 2011.

 


Restaurering/reetablering av kalktørrengslokalitet ved planlagt boligutbygging på Mustads eiendom ved Lilleaker.
Kunde: Multiconsult/Mustad Eiendom.
Ferdigstilt 2011.

 


Maurneset Vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift og generell rådgiving mtp. overordnede naturhensyn.
Kunde: Vindkraft Nord.
Ferdigstilt 2011.

 


Vurdering av endringer i utbyggingsplanene og høringsuttalelser i forbindelse med småkraftverk i Ullsfjord samt vurdering av høringsuttalelser til opprinnelig fagrapport levert i 2007.
Kunde: Troms kraft.
Ferdigstilt 2011.

 

 


Restaurering av sidebekk til Øverlandselva i Bærum. Restaueringsplan og praktisk rådgivning under anleggsarbeidet for en sidebekk til Øverlandselva som opprinnelig var lagt i rør. Kunde: Bærum kommune.
Ferdigstilt 2011.


Mosjøen Vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift, samt generelle rådgivningstjenester i forbindelse med avbøtende tiltak.
Kunde: Fred Olsen Renewables.
Ferdigstilt 2011.


Restaurering av Harry Fetts dam i Oslo.
Kunde: Multiconsult.
Ferdigstilt 2011.

 


Kalvvatn Vindkraftverk. Konsekvensutredning for fagtema reindrift, samt generelle rådgivningstjenester i forbindelse med avbøtende tiltak.
Kunde: Fred Olsen Renewables
Ferdigstilt 2011.

%d bloggers like this: