Vannmiljø

Multiconsult & NaturRestaurering med fokus på VANN

MC_NRAS-2

I samarbeid tilbyr Multiconsult og NaturRestaurering kartlegging, tiltaks- og planarbeid i tilknytning til vannmiljø og ferskvannsøkologi. Vi har et lag med folk som utfyller hverandre når det gjelder faglige kunnskaper og felterfaring.  En fleksibel organisering og et nettverk av spesialiserte fagfolk som bidrar inn mot ulike prosjekter ved behov,medfører både tidseffektiv prosjektgjennomføring og høy kvalitet i arbeidet. Sammen tilbyr vi blant annet følgende tjenester:

• Vannmiljøkartlegging. Vi utfører kartlegging av akvatiske miljøer i utbyggingsprosjekter, eksempelvis der infrastruktur møter elver, bekker og våtmark. Arbeidet tilpasses krav fra lovverk og myndigheter. Vi følger de standarder som er satt i Miljødirektoratets håndbøker. Vi er operative innen alle typer akvatiske feltundersøkelser som prøvegarnfiske, el-fiske, dykking og ulike typer av fangst- og prøvetakingsteknikker når det gjelder amfibier og bunndyr. For mer detaljert informasjon se faktaark.

• Plantilpasning og avbøtende tiltak i vann. Når en utbygging skal gjennomføres og myndighetene har satt krav til miljøhensyn, eller utbygger av andre grunner ønsker en utbygging etter naturens premisser, bidrar vi med rådgivning inn mot iverksetting av utbyggingsplanen og anleggsarbeidet. Våre fagfolk gir råd basert på praktisk erfaring med ulike tiltak, og gir helhetlige økologiske vurderinger på den gitte lokaliteten. Gjenåpning av gytebekker, forbedring av gyteområder, reetablering av salamanderdammer og flere andre eksempler på tiltak i vannsystemer er presentert i faktaark.

• Restaurering og biotopforbedring i vann.  I tidligere tider ble mange utbygginger gjort uten at naturhensyn ble vesentlig vektlagt. Mange vannmiljøer har derfor et stort potensiale for restaurering og biotopforbedring. Restaurering av vannmiljøer har også blitt stadig mer aktuelt i sammenheng med implementeringen av EUs vanndirektiv i Norge. Vi tilbyr kartlegging av restaureringsbehov, samt planlegging og praktisk gjennomføring av restaureringsprosjekter innenfor ulike vannmiljøer, slik som bekker, dammer og våtmark. For mer detaljer se faktaark.

• Forskning og Utredning (FoU). Der materiale fra kartlegging og overvåking i vannmiljøer skal analyseres og vurderes på vitenskapelig nivå har vi utstyr og kompetanse til full gjennomføring fra datainnsamling til sluttført rapport eller vitenskapelig artikkel. Relevante publikasjoner fra oss i denne sammenheng er gitt i faktaark.

Faglig samarbeid

Våre medarbeidere er økologer og ferskvannsbiologer med utdanning på doktorgrads- eller masternivå og har mange års bakgrunn innen forvaltning, konsulentbransje og forskning. Oversikter over utførte prosjekter innen akvatiske miljøer har vi lagt ut i egen liste fra Multiconsult. I tillegg finnes her liste over prosjekter der vi har samarbeidet. NaturRestaurerings prosjektliste finner du her. Følg linkene under for en kort presentasjon/CV av hver enkelt fagperson:

Finn Gregersen

Morten Kraabøl

Odin Kirkemoen

Jonathan E. Colman

Kjetil Flydal                                                   

Øystein Haugen       

Knut Magnus Wold  

Ved behov for spesialrådgivning benytter vi oss av et bredt nettverk av kolleger fra NaturRestaurering og Multiconsult, og samarbeidspartnere fra NMBU, UiO, HiHm og BioFokus. Her kan spesielt nevnes:

Sindre Eftestøl (GIS/kart, NaturRestaurering)

Leif Ryvarden (Professor i botanikk, UiO)

Kim Abel (Naturtypekartlegging, BioFokus)

Vegard Meland (Plan og KU, Multiconsult)

Ole Tobias Rannestad (Våtmarks-/myrrestaurering, NaturRestaurering)

Kjell Magne Olsen (Naturtypekartlegger/spesialist innen evertebrater, BioFokus)

Henrik Myreng (Miljøgeolog, Multiconsult)

Thrond Haugen (Fiskebiolog og Professor ved Inst. for Naturforv. NMBU)

Kontakt
Ved ønske om mer informasjon fra oss, for vurdering av mulige prosjekter, eller for tilbud på konkrete oppdrag, ta kontakt per e-post eller telefon. Vi stiller også gjerne til direkte møte for å presentere hva vi kan tilby, eller for å diskutere mulige oppdrag.
……….
Jonathan E. Colman

Tlf:  95901286
E-post: jonathan.colman@naturrestaurering.no

Finn Gregersen
Tlf: 93405942
%d bloggers like this: