Skjøtsel

Flere artsrike og viktige naturtyper (nyetablerte gjennom restaurering eller naturlig forekommende) krever periodevis eller kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde sin verdi og funksjonalitet. Skjøtsel vil i mange tilfeller fungere som erstatning for naturlige prosesser som ikke lenger eksisterer i samme omfang som tidligere. Beiting av ville dyr og branner  er eksempler på dette. Formålet kan være å forhindre at naturlig suksesjon med påfølgende gjengroing o.l. forringer de naturverdiene man ønsker å bevare eller forbedre. Våre miljørådgivere har inngående kunnskap om tradisjonelle skjøtselsmetoder samt moderne EKVIVALENTER/TILPASNINGER. (bedre ord/beskrivelse?) Vi kjenner også godt til den vitenskapelige litteraturen på området og kan overvåke og styre suksesjonene mot et funksjonelt økosystem/kulturlandskap. Vi har utført og utfører skjøtsel av slåtteenger, kalktørrenger og lignende.

%d bloggers like this: