Revegetering og skjøtsel

 

Restaurering av terrestriske og akvatiske økosystemer

Mye natur og naturverdier er i dag ødelagt eller så modifisert at mye av den økologiske funksjonaliteten er borte. Dette er utbredt i f.eks. urbane områder, på myrer og våtmarker, artsrike eng-habitater, elver og bekker mm. Vi har i mange år arbeidet aktivt med å utarbeide planer for og fysisk restaurere og tilbakeføre en rekke ulike naturtyper til en mer opprinnelig og naturlig tilstand. Omfattende prosjekter har blitt utført på tallrike myrer, i en rekke naturreservater, urbane tomter i flere større byer og tettsteder.

Skjøtsel av slåttenger, kantsoner til vassdrag, kystlyngheier mm.

Flere artsrike og viktige naturtyper (nyetablerte gjennom restaurering eller naturlig forekommende) krever periodevis eller kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde sin verdi og funksjonalitet. Skjøtsel vil i mange tilfeller fungere som erstatning for naturlige prosesser som ikke lenger eksisterer i samme omfang som tidligere. Beiting av ville dyr og branner  er eksempler på dette. Formålet kan være å forhindre at naturlig suksesjon med påfølgende gjengroing o.l. forringer de naturverdiene man ønsker å bevare eller forbedre. Våre miljørådgivere har inngående kunnskap om tradisjonelle skjøtselsmetoder samt moderne EKVIVALENTER/TILPASNINGER. (bedre ord/beskrivelse?) Vi kjenner også godt til den vitenskapelige litteraturen på området og kan overvåke og styre suksesjonene mot et funksjonelt økosystem/kulturlandskap. Vi har utført og utfører skjøtsel av slåtteenger, kalktørrenger og lignende.

Referanseprosjekt:

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: