Restaurering av økosystemer

Restaurering av landbaserte økosystemer

Mye natur og naturverdier er i dag ødelagt eller så modifisert at mye av den økologiske funksjonaliteten er borte. Dette er utbredt i f.eks. urbane områder, på myrer og våtmarker, artsrike eng-habitater, elver og bekker mm. Vi har i mange år arbeidet aktivt med å utarbeide planer for og fysisk restaurere og tilbakeføre en rekke ulike naturtyper til en mer opprinnelig og naturlig tilstand. Omfattende prosjekter har blitt utført på tallrike myrer, i en rekke naturreservater, urbane tomter i flere større byer og tettsteder.

Referanseprosjekt:

Restaurering av terrestriske og akvatiske økosystemer

Mye natur og naturverdier er i dag ødelagt eller så modifisert at mye av den økologiske funksjonaliteten er borte. Dette er utbredt i f.eks. urbane områder, på myrer og våtmarker, artsrike eng-habitater, elver og bekker mm. Vi har i mange år arbeidet aktivt med å utarbeide planer for og fysisk restaurere og tilbakeføre en rekke ulike naturtyper til en mer opprinnelig og naturlig tilstand. Omfattende prosjekter har blitt utført på tallrike myrer, i en rekke naturreservater, urbane tomter i flere større byer og tettsteder.

Referanseprosjekt:

Restaurering av vassdrag

Vi kartlegger vassdraget i forhold til fisk og invertebrater, og i forhold til inngrep som har vært gjort i vassdraget opp gjennom årene som har vært til skade for økosystemet. Basert på dette legges planer for hvordan vassdraget kan få tilbake sitt biologiske mangfold gjennom å endre strømforhold, kantvegetasjon eller stoppe kilder til forurensning. Les mer om dette her.

%d bloggers like this: