Prøvefiske og akvatisk kartlegging

Akvatiske økosystemer er svært utbredte og viktige i Norge, som grunnlag for primærnæringer, for fritidsbruk, vanntilgang og -kvalitet, for kraftproduksjon m.m. Fisk er en av de viktigste artsgruppene i landet, både økonomisk, sosialt og økologisk, og er indikatorer på vannkvalitet og tilstand i vassdrag. Vi kartlegger og overvåker bestander av fisk og deres byttearter i mange vassdrag i landet, og har utstyr og effektive rutiner for prøvefiske med ulike typer garn, ruser og elfisking. Vi supplerer dette med innhenting av prøver av bunndyr, alger og andre organismer. Innsamlet materiale analyseres i eget laboratorium eller sendes til akkrediterte laboratorium. Basert på datamateriale utarbeides bestandsplaner, tiltak for forbedrete forvaltning.

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: