Konsekvensutredninger

Konsekvensutredning, naturmangfold

Offentlig lovverk krever at mulige effekter på naturverdier skal utredes for alle utbyggingssaker av en viss størrelse. Dette innebærer kartlegging, verdivurdering, beskrivelse av forventet påvirkning og vurdering av sannsynlig konsekvens. Vi utfører dette for alle typer utbygginger i alle typer natur og økosystemer, og følger de til enhver tid gjeldende håndbøker og regelverk. En viktig del av våre konsekvensutredninger omfatter også beskrivelser av tiltak for å unngå, avbøte eller kompensere for forventede negative konsekvenser.

Konsekvensutredning, reindrift

Offentlig lovverk krever at effekter på tamrein og tamreindrift skal utredes for alle utbyggingssaker av en viss størrelse innenfor reindriftsområder. I tillegg kommer vurderinger av mange mindre inngrep og forstyrrelse innenfor begrepet samlet belastning. Dette innebærer kartlegging, verdivurdering, beskrivelse av forventet påvirkning og vurdering av sannsynlig konsekvens av ett eller flere inngrep. NaturRestaurering har noen av landets mest erfarne utredere innenfor fagområdet. At flere av våre utredere også forsker på effekter av forstyrrelser på reinsdyr, gir våre utredinger stor grundighet og tyngde.

%d bloggers like this: