Undervisning, foredrag, seminarer og workshops

Det er en markant økning i interesse og behov for naturrestaureringsarbeid. I den nye naturmangfoldloven er naturrestaurering inkludert som en viktig vilkår i alle dagens og fremtidige utbygginger. Det er flere som trenger bedre kunnskap om restaureringsøkologi og økologisk restaurering i praksis. 


Vi tilbyr foredrag, seminarer og workshops i restaureringsøkologi med basis i egen erfaring fra tilsvarende kursansvar på universitetsnivå, forvaltningsseminarer og egne praktiske naturrestaureringsprosjekter. 

Hvordan kan man best ivareta naturen og minimalisere potensielle skader på økosystemer når utbygging berører naturen? Begrensing av skader etter utbygging er en viktig oppgave, og miljøkravene fra oppdragsgivere og myndigheter blir stadig strengere. Kompetanse i restaureringsøkologi (definert som prosessene som bidrar til å istandsette et økosystem som har blitt ødelagt eller degradert) kan bidra til både begrensning av skadeomfang i anleggsperioden og etter avsluttet utbygging på naturens premisser. 

Kunnskap om de nødvendige teoriene, erfaringer fra andre prosjekter og opplæring i relevante metoder vil hjelpe miljøet og spare din bedrift tid og penger. 

Målgruppe Landskapsarkitekter, naturforvaltere, grøntanleggsforvaltere, konsulenter og andre som arbeider med utforming av naturmiljø, bevaring og istandsetting av økosystemer (inkl. flora og fauna). 

Aktuelle målsetninger for deltakere på kurs og forelesninger

 • Kjenne til viktige prinsipper i fagfeltet restaureringsøkologi
 • Forstå hvordan økologisk restaurering kan implementeres i planlegging og gjennomføring av praktiske tiltak ved nye og eldre naturinngrep
 • Få grunnleggende innsikt i hva slags økologiske forhold som ligger til grunn for en vellykket restaurering
 • Kunne vurdere utbyggingsplaner i et restaureringsøkologisk perspektiv
 • Kunne gi en oversikt over tverrfaglige samarbeid som kreves i en restaureringsprosess
 • Få en innføring i hvordan kravene i naturmangfoldloven kan innfris i utbyggingssaker

Aktuelle Emner/titler på foredrag eller kurs:

 • Hva er økologisk restaurering – en introduksjon til temaet
 • Tverrfaglig tilnærming: praktisk erfaring, økologisk kunnskap og samfunnsforhold
 • Konkrete utbyggingsprosjekter og mulige løsninger
 • Eksempler fra økologisk restaurering av ulike økosystem

Undervisningsopplegg

 • Korte foredrag innen et aktuelt emne.
 • Dagseminar som kombinerer foredrag og praktisk tilnærming i gruppearbeid med case-studier.
 • Kurs som tar for seg naturrestaurering innenfor ulike naturtyper og gir innføring i flere metoder.
 • Work-shops med generell innføring i naturrestaurering og erfaringspredning mellom deltakere.