Samarbeid

(Sist oppdatert 11.06.2018)

 

Multiconsult
Flere prosjekter innenfor restaurering, KU og FoU i økologiske fagfelt generelt.
Organisert samarbeid på prosjekter relatert til Vannmiljø.


Asplan Viak
Plan og utredning av samferdselsprosjekter (særlig for SVV). KU plan- og byggesaker.

 

NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Thrond Haugen
Flere forskningsprosjekter innenfor fiskebiologi, undervisning og utredninger/restaureringsarbeid innenfor vannmiljø.

 

NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Stein Moe
Forskning og utredning innen viltbiologi / biomangfold

 

UiO v/ Professor Eigil Reimers
Forskning og utredning innen problemstillinger knyttet til villrein og menneskelig påvirkning

 

UiO v/ Professor Leif Ryvarden
Kartlegging, økologisk restaurering og utredning innen botaniske fagfelt

 

NVE v/Knut Aune Holseth
Restaurering i vassdrag

 

Norconsult v/Herbjørn Arntsen

Areal- og naturforvaltning. Tiltaksplaner, MTA og lignende.

 

Pir II 

NaturRestaurering bistår med biologisk kompetanse 

 

Grindaker Landskapsarkitekter AS

NaturRestaurering bistår med biologisk kompetanse