Revegetering

En viktig del av naturrestaureringen i forbindelse med utbygginger er revegetering av arealer. Vi kartlegger vegetasjonstypene i planområdet og velger egnete naturrestaureringsmetoder basert på dette. Anleggsarbeidere og anleggsgartnere vil få detaljerte beskrivelser eller kursing i hvordan selve revegeteringen bør gjennomføres.