Restaurering av vassdrag

Vi kartlegger vassdraget i forhold til fisk og invertebrater, og i forhold til inngrep som har vært gjort i vassdraget opp gjennom årene som har vært til skade for økosystemet. Basert på dette legges planer for hvordan vassdraget kan få tilbake sitt biologiske mangfold gjennom å endre strømforhold, kantvegetasjon eller stoppe kilder til forurensning.