Rådgivning

I planleggingsfasene for nye utbygginger tilbyr vi rådgivning i forhold til avbøtende tiltak knyttet til naturmiljø og reindrift, og naturrestaurering generelt. Vi har inngående kjennskap til de ulike faser fra oppstarten av et prosjekt til konsesjon er gitt, og for anleggs- og driftsfasen. Ved å involvere oss fra start spares kostnader ved at planer som berører natur og miljø justeres og tilpasses tidlig i prosessen, en vil da unngå bruk av tid og ressurser på utbyggingsalternativer som ikke realiseres.