Ole Tobias Rannestad

Naturforvalter/viltbiolog

ole.tobias.rannestad@naturrestaurering.no

Utdannelse fra UMB og UiO med mastergrad i naturforvaltning. Har jobbet med en rekke økologiske problemstillinger i forbindelse med forskning, kartlegging av biologisk mangfold og konsekvensutredninger over hele Norge og i flere land i øst-Afrika. Spesialkompetanse på fugl, store pattedyr, jakt som forvaltning og natur-menneske-interaksjoner. Dessuten profesjonell erfaring med entomologi og akvatiske økosystemer. Har skrevet mange ulike fagrapporter og publisert vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter.

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner: 

Rannestad, O.T., Maerere, A.P., Torp, T. & Sæthre, M-G. 2013. A farmer participatory research approach to assess the effectiveness of field sanitation and regular trapping on banana weevil populations. Fruits 68: 83-93.

Rannestad, O.T., Sæthre, M-G & Maerere, A.P. 2011. Migration potential of the banana weevil Cosmopolites sordidus. Agricultural and Forest Entomology 13: 405-412.

Rannestad, O.T., Danielsen, T., Moe, S.R. & Stokke, S. 2006. Adjacent pastoral areas support higher densities of wild ungulates during the wet season than the Lake Mburo National Park in Uganda. Journal of Tropical Ecology 22: 675-683.


Seneste rapporter:

Rannestad, O.T. 2013. Undersøkelse av rovfugl og rovfugltrekk før utbygging av Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune, Finnmark - Sluttrapport, 2013. NRAS-Rapport 2013- 08-03. Oppdragsgiver: Finnmark Kraft AS. 29 ss.

Rannestad, O.T. & Colman, J.E. 2013. Etablering av 18-hulls golfanlegg ved Vikevatnet i Harstad kommune, Troms – konsekvenser for Reinbeitedistrikt 23 Kongsvikdalen. NRAS-Rapport 2013-08-02. Oppdragsgiver: Hinnøy Golfklubb. 26 ss.

Rannestad, O.T. & Colman, J.E. 2013. Tilleggsutredning: Konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landbruk og landskap av 18-hulls golfanlegg ved Vikevatnet i Harstad Kommune Oppdragsgiver: Hinnøy Golfklubb. NRAS-Rapport 2013-08-01. Oppdragsgiver: Hinnøy Golfklubb. 42 ss.

Flydal, K. Rannestad, O.T. & Colman, J.E. 2013. Reindriftsfaglig konsekvensutredning for 132 kV kraftlinje Risøyhamn-Sortlandsund. NRAS-Rapport 2013-02-01.

Rannestad, O.T., Flydal, K., Eftestøl , S. & Ryvarden, L. 2012. Statusrapport for naturmiljø, reindrift og friluftsliv innenfor og rundt planområdet for Grenselandet vindpark i Tana, Lebesby og Porsanger kommuner. NRAS-Rapport 2012-11-02. Oppdragsgiver: Vindkraft Nord. 46 ss.

Rannestad, O.T., Ryvarden, L. & Colman, J.E. 2012. Sperregjerde for tamrein langs riksgrensen Norge/Finland mellom Angeli og Polmak i Finnmark - Konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landbruk og reindrift. NRAS-Rapport 2012-11-01. Oppdragsgiver: Reindriftsforvaltningen. 48 ss.

Rannestad, O.T, & Flydal, K. 2012. Forundersøkelse av rovfugltrekk ved Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune, Finnmark – Del 1: Høsten 2012.  NRAS-Rapport 2012- 09-01. Oppdragsgiver: Finnmark Kraft AS. 20 ss.

Rannestad, O.T. & Flydal, K. 2012. Status for rødlistede arter og rovfugl i plan- og influensområdet til Kopperå Vindkraftverk – forundersøkelser, april og juni 2012. NRAS-Rapport 2012- 08-01. Oppdragsgiver: E.ON Vind. 25 ss.

Rannestad, O.T. & Flydal, K. 2012. Gunnarstjødn hyttefelt, Kvinesdal kommune – Fagrapport om hubro. NRAS-Rapport 2012- 04-01. Oppdragsgiver: Seaside Living Eiendom AS. 21 ss.